Rada hlavního města Prahy schválila dne 30.10.2001 pravidla pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení jednotlivých dlužníků nájemného a úhrad spojených s užíváním bytů a nebytů ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Pravidla se vztahují na posuzování a rozhodování o prominutí poplatků z prodlení v případech, kdy již bylo uhrazeno dlužné nájemné a provedena úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Žadatel se nejprve s žádostí obrátí na příslušného správce domu, ten v souladu s pravidly předkládá návrh na prominutí poplatků z prodlení.

Rozhodujícím kritériem při posuzování žádostí o prominutí poplatků je jak rychle a za jakých podmínek dlužník svůj dluh uhradil.

Důležitým doplňujícím druhým kriteriem pro posuzování těchto žádostí je sociální situace dlužníka.

Podklady k posouzení dle výše stanovených kritérií provádí správní firma u níž jsou vedeny detailní informace o jednotlivých dlužnících.

Na základě předložených návrhů zpracovává odbor bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy materiály o prominutí poplatků z prodlení k rozhodnutí Radě hlavního města Prahy.

Plné znění dokumentů:

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Sylva Nevedomská: oddělení právních a ekonomických činností
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 117
telefon: 236 002 390
e-mail: sylva.nevedomska@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.