Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 721 ze dne 3.6.2008 pravidla pro poskytování slev z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech domů zvláštního určení v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem.

Sleva bude poskytnuta pouze nájemcům, kteří:


1) řádně plní povinnosti související s užíváním bytu:

- zejména řádně a včasně platí nájemné

- sleva bude poskytnuta ve výši rozdílu skutečných nákladů na bydlení a normativních nákladů na bydlení*, max. však do výše 600,-Kč a nejméně 200,- Kč měsíčně. Vypočtená sleva z nájemného se zaokrouhlí na celé koruny. Slevu z nájemného nelze poskytnout se zpětnou platností.

2) jejichž nájemné činí minimálně:

- 60 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu měsíčně.


3) pokud splňují limitované příjmy:


Počet členů domácnosti
1 2 3 4 a více
Násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *) do 0,55 do 0,75 do 1,0 do 1,3

*) Údaj zveřejňovaný Českým statistickým úřadem
Poznámka:
Pro žádosti o slevu z nájemného podané v prvním pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl.m.Praze v roce předminulém
Do příjmu se nezapočítávají dávky hmotné nouze a dávka příspěvek na péči.
Sleva z nájemného bude podle těchto pravidel poskytována od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost splňující všechny předepsané podmínky nutné pro poskytnutí slevy z nájemného doručena odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, nejdříve však po 15 dnech od obdržení této žádosti.
O přiznání slevy z nájemného dle těchto pravidel rozhoduje odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy.
Nájemce, jemuž byla poskytnuta sleva z nájemného, je povinen do 15 kalendářních dní oznámit odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy každou změnu, která má vliv na poskytnutí slevy nebo stanovení její výše. Za takovou změnu se považuje zejména změna výše skutečných nákladů na bydlení, změna počtu členů domácnosti a změna výše celkového příjmu domácnosti.
Uvedení nesprávných údajů nebo zatajení změn dle předchozího odstavce se považuje za hrubé porušení podmínek poskytnutí slevy z nájemného. Nájemce v takovém případě:
-  automaticky ztrácí nárok na slevu z nájmu dle těchto pravidel;
-  je povinen nejpozději do 30 kalendářních dní vrátit pronajímateli částku, která se rovná výši poskytnuté slevy za období, ve kterém nájemce z důvodů poskytnutí nesprávných údajů nebo neoznámení změn na slevu neměl nárok.

Pro poskytnutí slevy z nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech domů zvláštního určení musí žadatel splnit tyto podmínky:  
1. žádost o slevu z nájemného doložit Dokladem o výši příjmu domácnosti a dokladem o výši nákladů na bydlení
2. podepsat čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v žádosti a o seznámení  s podmínkami pro poskytování této slevy

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

MUDr. Stella Hošková: oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 24
telefon: 236 003 399
e-mail: stella.hoskova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.