Usnesením č. 25 ze dne 11. 1. 2021 schválila Rada hl. m. Prahy úpravu výše nájemného u stávajících nájemních smluv, při němž se vychází z metodiky pro určování výše nájemného u nových nájemních smluv schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1402 ze dne 29. 6. 2020. Tato úprava se nevztahuje na:

 • smlouvy o nájmu bytu vzniklé na základě výběrových řízení
 • smlouvy o nájmu služebních bytů
 • smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a smlouvy o nájmu bytu pro seniory 
 • smlouvy o podnájmu bytu v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev
 • smlouvy o krátkodobém nájmu bytu, kdy důvodem přidělení bytu je nouzová situace nájemce vzniklá např. vyhořením bytu, výbuchem plynu apod.
 • domácnosti s nižšími příjmy, kdy:
  • příjem jednočlenné domácnosti nepřesahuje 18 000 Kč
  • domácnost nájemce/společných nájemců má 2 nebo 3 členy a zároveň příjem domácnosti je nižší než 30 000 Kč
  • domácnost nájemce/společných nájemců má více než 3 členy a zároveň příjem domácnosti je nižší než 50 000 Kč
 • nájemní smlouvy, ve kterých je předchozím rozhodnutím Rady hl. m. Prahy pro konkrétní dům stanoveno nájemné vyšší než dále uvedené; pro proces stanovení a výši slevy se použije níže uvedený postup


Základní výše nájemného: pro rok 2020 vychází z následující tabulky, která bude vždy k 1. 7. daného roku upravována o míru inflace za podmínky, že míra inflace dosáhne hodnoty 3% nebo nižší

Pásmo

nájemné za 1 m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty

nájemné za 1 m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty pro nízkopříjmové domácnosti

1*

164

150

2**

132

120

*katastrální území Josefov, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Hradčany, Karlín, Vinohrady, Vyšehrad, Žižkov, Smíchov, Košíře, Dejvice, Vršovice, Holešovice, Bubeneč, Střešovice, Nusle, Libeň, Podolí, Břevnov
** ostatní katastrální zemí

 

 • právnická osoba, kdy nájmu bytu je ze „sociálních důvodů“: základní výše nájemného v případě, kdy je nájemcem bytu v majetku hl. m. Prahy nesvěřeného Statutem hl. m. Prahy městským částem právnická osoba a vznik nájmu bytu je ze „sociálních důvodů“, pro rok 2020 činí 100 Kč za 1 m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty (tato částka bude vždy k 1. 7. daného roku upravována o míru inflace za podmínky, že míra inflace dosáhne hodnoty 3% nebo nižší)
   
 • nízkopříjmová domácnost: základní výše nájemného v případě nízkopříjmové domácnosti vychází z výše uvedené tabulky
   
 • za nízkopříjmovou domácnost se považuje domácnost nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 4násobek životního minima pro danou domácnost, v případě exekučních srážek (nájemce je povinen tuto skutečnost prokazatelně doložit) se za příjem domácnosti považuje tzv. nezabavitelné minimum
   
 • nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3,5násobek životního minima: základní výše nájemného v případě nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3,5násobek životního minima pro danou domácnost, pro rok 2020 činí 100 Kč za 1m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty, v případě exekučních srážek (nájemce je povinen tuto skutečnost prokazatelně doložit) se za příjem domácnosti považuje tzv. nezabavitelné minimum
   
 • nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3násobek životního minima: základní výše nájemného v případě nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3násobek životního minima pro danou domácnost, pro rok 2020 činí 80 Kč za 1m2 započítávané podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty, v případě exekučních srážek (nájemce je povinen tuto skutečnost prokazatelně doložit) se za příjem domácnosti považuje tzv. nezabavitelné minimum
   
 • základní výše nájemného v případě nájemce, jehož čistý příjem domácnosti nepřesáhne 3 nebo 3,5násobek životního minima pro danou domácnost (tedy 100, resp. 80 Kč), bude stanovena pouze v případě, že by oproti výši nájemného stanoveného v případě nízkopříjmové domácnosti zlepšila finanční situaci nájemce (pro posouzení tohoto se zohlední možnost čerpání příspěvku na bydlení, pro výpočet výše příspěvku na bydlení se použijí normativní náklady na bydlení pro nájemní byty stanovené pro daný kalendářní rok příslušným nařízením vlády ČR)