Postup vyřízení věci:

Nájemce bytu ve vlastnictví hlavního města Prahy, jehož záměrem je provedení stavebních úprav v bytě, se nejprve obrátí na příslušného správce domu, kde získá základní informace.

a) úpravy malého rozsahu

nevyžadující stavební řízení (jako např. výměny podlahových krytin PVC a koberců,keramických obkladů, nátěry oken a dveří, výměny sanitárního zařízení apod.), podá nájemce písemnou žádost ke správci domu, který ve vlastní působnosti vydá závazné stanovisko k této žádosti jménem vlastníka domu.

b) úpravy většího rozsahu

(např. zřízení či odstranění příček, vyzdění bytových jader, zasklení lodžií, přisloučení částí  společných chodeb k bytu apod.), je postup obdobný, avšak žádost je nutno doložit příslušnou dokumentací (viz dále). Správce domu je v těchto případech navíc povinen vyžádat si vyjádření odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy. Tento odbor vydává konečné – závazné stanovisko za vlastníka domu. V případě souhlasu sepíše správce se žadatelem dohodu o provedení stavebních prací, která stavebníka zmocňuje k jednání s orgány dotčenými v řízení.

Závazné stanovisko vlastníka a uvedené ”zmocnění” jsou nezbytnými podklady  pro stavební řízení u místně příslušného stavebního úřadu.

Náležitosti a doklady:

  • žádost o souhlas s provedením stavební úpravy (bez formuláře),
  • plánek současného a navrhovaného stavu v měřítku min. 1: 100 neb 1: 50,
  • popis rozsahu prací (u vyzdění bytového jádra je třeba předložit statický výpočet zatížení podlah, u plovoucích podlah a zasklení lodžií je požadována kopie certifikátu o použitém typu),
  • vyjádření sousedů v domě - pouze u žádosti na přisloučení části chodby domu k bytu,
  • v případě přemístění hydrantu vyjádření Hasičského záchranného sboru,

Poznámka: uvedené doklady- plánek a popis,  nejsou dokumentací ve smyslu podkladů pro stavební řízení, tzn. že stavební úřad může požadovat jejich jiný rozsah i technickou úroveň

Lhůty k vyřízení:

Nejsou zákonem stanoveny – zpravidla do 30ti dnů (ve složitějších případech do 60ti dnů)

Forma vyřízení:

Žádost doplněná uvedenými doklady se předá písemně nebo osobně příslušnému správci domu jehož  adresa je uvedena na vývěsce ve vstupním prostoru každého domu.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Ladislav Pešek oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 103
telefon: 236 002  696
e-mail: ladislav.pesek@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.