Vzájemné výměny bytů

Postup vyřízení věci:

Před podáním dohody o vzájemné výměně bytů do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35, Praha 1, nebo ), doporučujeme navštívit odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, v prvním patře Škodova paláce (Jungmannova 35, Praha 1), číslo dveří 103, referent: Ladislav Pešek, tel.: 236 00 2696.

Upozornění:

Pokud účastníci dohody o vzájemné výměně bytů nedoloží potřebné doklady, nebude moci Hlavní město Praha zaujmout k předložené dohodě stanovisko, které je k realizaci výměny bytů nezbytné. V průběhu řízení se mohou objevit další okolnosti, které bude nutno doplnit.

 

Formuláře, náležitosti doklady:

a)  odbor bytového fondu vydá stanovisko k dohodě o výměně bytů po předložení:

  • dohody o výměně bytů 
  • nájemní smlouvy (nebo dohody, dekretu, resp. dokladu svědčícího o tom, že žadatel je nájemcem bytu),
  • evidenčního listu (resp.předpisu nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu) – ne starší, než 1 měsíc,
  • potvrzení správce domu (nebo vlastníka) o řádném plnění povinností nájemce, tj. zejména placení nájmu a poplatků za služby spojené s užíváním bytu,
  • úředně ověřené podpisy všech osob starších 18 let majících ve vyměňovaných bytech trvalé bydliště (ověření podpisu zajišťují notáři a matriky),
  • u bytů v soukromých nebo družstevních domech: výpisu z katastru nemovitostí - ne staršího než 1 měsíc.

Upozornění:

Pokud účastník výměny nemá trvalé bydliště v bytě, který je předmětem výměny, doloží potvrzení, zda v místě svého trvalého bydliště je či není nájemcem bytu-domu (potvrzení vydá majitel domu, správa domu apod.), případně vlastníkem bytu-domu (což doloží výpisem z katastru nemovitostí).

b) odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy sepíše s novým nájemcem nájemní smlouvu až po předložení:

souhlasu všech pronajímatelů,

u „obecních“ bytů

písemného souhlasu k dohodě o výměně bytů,

u družstevních bytů

písemného souhlasu příslušného družstva s ověřenými podpisy kompetentních osob s uvedením funkce dle výpisu z obchodního rejstříku (ověření podpisu kompetentních osob je možné nahradit předložením podpisového vzoru s razítkem družstva),

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce),

ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku,

u bytů v soukromých domech

písemného souhlasu s ověřeným podpisem majitele nebo všech spolumajitelů domu. V případě, že je dům ve vlastnictví firmy, je nutné předložit ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku a ověřeného podpisu jednatele nebo jiné osoby, která je dle obchodního rejstříku kompetentní záležitost výměny bytu podepisovat,

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce)

u bytů služebních

písemného souhlasu s ověřeným podpisem jednatele nebo jiné osoby, která je dle obchodního rejstříku kompetentní záležitost výměny bytu podepisovat,

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce)

ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Upozornění:

Právo užívat vyměněné byty vznikne až na základě nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem.

 

Lhůty k vyřízení:

Nejsou zákonem stanoveny – doba vyřízení závisí na složitosti každého případu.

 

Forma vyřízení :

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl.m.Prahy. 

Upozornění:

Nájemní smlouva k nově pronajatému bytu bude uzavřena na dobu určitou dvou let, s příp. prolongací ve smyslu § 2285 občanského zákoníku. Výše nájemného za m2/měs. v nově pronajatém bytě bude stanovena s odkazem na příslušné usnesení RHMP ke konkrétnímu bytovému objektu.

 

Formulář:

Výměna bytů (dohoda o dobrovolné výměně bytů) žádost

 

Adresa:

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8,00 - 18,00 hod.; pátek 8,00 - 16,00 hod.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Alžběta Zezulová: oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 123
telefon: 236 003 268
e-mail: alzbeta.zezulova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

___________________________________________________________________________________________

 

Pronájem jiného bytu

Žádosti o větší, o menší byt, byt v nižším patře, pronájem dvou menších bytů...kdy nájemci nevyhovuje stávající byt s ohledem na jeho velikost, počet osob v domácnosti, zdravotního stavu, změny rodinných poměrů apod. Pronájem jiného bytu se řídí usnesením č. 1606 ze dne 5.8.2019, kterým Rada hl. m. Prahy schválila Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

 

Pronájem se řídí dle čl. VI. výše uvedených Pravidel: 

VI.  Pronájem jiného bytu

Tento bod se nevztahuje na BVP. Příp. pronájem jiného BVP bude realizován na základě návrhu příslušného navrhujícího subjektu a dle možnosti HMP.

Žádost nájemce bytu HMP o pronájem jiného bytu má formu běžné žádosti o byt.

V případě, žádosti o pronájem

  • menšího bytu nabídne OBF MHMP vhodný byt. Další postup dle bodu V., odst. 6. a 7.

  • většího bytu se vztahují stejná pravidla a kritéria jako na žadatele o SEN, o BZU nebo o BOST a žadatel prochází standardním procesem evidence a hodnocení.

 

Formulář:

Pronájem jiného bytu žádost

 

Adresa:

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8,00 - 18,00 hod.; pátek 8,00 - 16,00 hod.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Alžběta Zezulová: oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 123
telefon: 236 003 268
e-mail: alzbeta.zezulova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu:

pondělí   8:00 - 18:00 hod.

Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.