Postup vyřízení věci:

Uživatel bývalého podnikového bytu, který žádá o vystavení nové nájemní smlouvy s nynějším vlastníkem příslušného objektu – Hlavním městem Prahou, podá u hl. m. Prahy žádost a u správce domu a na Katastrálním úřadě zajistí potřebné doklady.

Před podáním žádosti o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu do podatelny Magistrátu hl.m.Prahy (Mariánské nám.2, Praha 1) doporučujeme navštívit odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, ve 3.patře Nové úřední budovy, nám.Franze Kafky 1 v Praze 1.

Po prověření žádosti a všech přiložených dokladů je návrh na uzavření nové nájemní smlouvy předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Po schválení návrhu vypracuje odbor bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy nájemní smlouvu k předmětnému bytu. O době nájmu bytu rozhoduje Rada hl. m. Prahy.

Upozornění:

 • pokud uživatel nedoloží potřebné doklady, nebude moci Hlavní město Praha vystavit novou nájemní smlouvu,
 • v průběhu řízení se mohou objevit další okolnosti, které bude nutno doplnit.

Formuláře, náležitosti doklady:

     Součástí žádosti musí být níže uvedené doklady a dokumenty:

 • ověřená kopie rozhodnutí o přidělení bytu bývalým podnikem, ověřená kopie dohody o užívání bytu, uzavřená s bývalým podnikem,
 • aktuální evidenční list k předmětnému bytu, vyhotovený příslušnou správní firmou, ne starší, než 1 měsíc,
 • ověřená kopie výpisu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí,
 • kopie občanského průkazu.

Podle konkrétního případu pak předloží :

 • v  případě úmrtí původního nájemce
  • ověřenou fotokopii úmrtního listu
 • v  případě rozvodu s původním nájemcem
  • ověřenou kopii  rozsudku o rozvodu s vyznačením právní moci,
  • prohlášení bývalé/ho manželky/a (původního nájemce bytu), že se ke dni ….., odstěhoval/a a na předmětný byt si nebude činit nárok, s jejím/jeho úředně ověřeným podpisem,
  • výpis z listu vlastnictví bývalé/ho manželky/a, příp. nové/ho manželky/a,
  • při uzavření nového sňatku ověřenou fotokopii oddacího listu.