Podnájem - nájemce bydlí v bytě

V souladu s § 2274 zákona č. 89/2012 Sb. může dát nájemce třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele.

Podnájem - nájemce nebydlí v bytě

Nájemce bytu v domě, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřeném městským částem, a který chce tento byt, nebo jeho část podnajmout další osobě, musí požádat o souhlas odbor bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy. Souhlas vydává odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, a to po předchozím rozhodnutí Rady hl. m. Prahy, zcela výjimečně, a to řádným nájemcům, kteří nemohou pronajatý byt dočasně užívat (např. z důvodů studijního či pracovního pobytu mimo své trvalé bydliště).

Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu.

Upozorňujeme, že pokud dal nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s ustanovením § 2274 a 2275 zákona č. 89/2012 Sb., hrubě tím porušil svou povinnost.

Skončení podnájmu

Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu. Podnájem skončí nejpozději s nájmem.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Ladislav Pešek: oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 103
telefon: 236 002 696  
e-mail: ladislav.pesek@praha.eu
návštěvní dny - přepážka č. 38 v přízemí budovy pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.