Postup vyřízení věci

Nájemce bytu v domě hl. m. Prahy nesvěřeném městským částem, který chce do bytu přihlásit cizince, požádá o souhlas odbor bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy. Po prověření žádosti vystavý odbor souhlas s přihlášením cizince do bytu.

Formuláře, náležitosti, doklady

  • formulář (žádost) s uvedením těchto náležitostí:
    • jméno a adresa žadatele – nájemce/ců
    • jméno, datum narození a st. příslušnost cizince, který bude v bytě hl. m. Prahy ubytovaný
    • důvod, proč chce občana cizí národnosti přihlásit do bytu
  • nájemní smlouva (kopie),
  • evidenční list – ne starší 1 měsíc, obsahující potvrzení příslušné správní firmy o řádném hrazení nájemného,

Forma vyřízení na Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl.m.Prahy. 

Upozornění:

Nájemci jsou povinni přihlásit člena domácnosti na příslušné správní firmě. Kladné vyjádření hl. m. Prahy nenahrazuje souhlas s podnájmem bytu.

Právní úprava

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů