Bydlení pro rodiny azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany

Dne 20.11.2015 schválila vláda České republiky pod č. 954 usnesení „O státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“. Níže jsou uvedeny usnesení, zásady i veškeré vzory žádostí:

- usnesení vlády a příloha usnesení vlády

- vzor žádosti osoby o úhradu nájmu

- vzor žádosti obce o úhradu nájmu

- vzor rozhodnutí o úhradě nájmu

- vzor smlouvy o úhradě nájmu

- vzor žádosti ZSS o úhradu pobytu

- vzor žádosti obce o úhradu pobytu

- vzor rozhodnutí o úhradě pobytu

- vzor smlouvy o úhradě pobytu

- vzor žádosti o vstup do SIP

- vzor ind.integr.plánu

- vzor žádosti Charity o úhradu služeb

Rozhodující změny od 1.1.2016:

1. uvedeným usnesením byla zrušena předchozí tři usnesení: č. 543 z roku 2008, č. 321 z roku 2010 a č. 818 z roku 2013 - jejich platnost vypršela 31.12.2015.

2. Účinnost nového usnesení nastala 1.1.2016.

V oblasti bydlení nastaly tyto změny:

- varianta I. končí k 31.12.2015

- varianta II.A končí 31.12.2018 (viz. bod III/2d usnesení)

Pokud hl. m. Praha podalo novou žádost o dotaci podle této varianty do 31.12.2015, může být oprávněné osobě poskytována dotace na úhradu čistého nájemného po dobu 36 měsíců tj. do 31.12.2018. Ostatní osoby, kterým byla tato dotace poskytována v minulých letech, dokončí variantu II.A v průběhu let 2016 – 2018 (většina pak do konce roku 2016).

Varianta II.B pokračuje v nezměněné podobě (viz. bod III/2e usnesení) bez časového omezení.

Od 1.1.2016 je v platnosti nový SIP:

Hlavními zásadami jsou:

- Generální poskytovatel integračních služeb

- 2 fáze integrace (v IAS + v obci)

- oblasti integrace (bydlení, zaměstnání, vzdělávání, sociální a zdravotní oblast, tlumočení, poradenství)

- jazykový kurz + kurz základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie

- další subjekty spolupráce při integraci: obce a NNO

Původní SIP (ukončen k 31.12.2015):

Bytové potřeby osob rodin s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany byly řešeny v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30.10.2013 č. 818, „o změně usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů  a  osob  požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, ve znění usnesení č. 321 ze dne 3. května 2010.

Přílohu usnesení a vzory žádostí naleznete zde.

Azylanté a jejich rodiny mohli v rámci Státního integračního programu využít jedné ze dvou variant, které mají za cíl pomoci azylantovi najít vhodný domov a zázemí pro budoucí život na území České republiky.

Zásady pro poskytování dotací k řešení bytové potřeby
Varianta I Řešení bytové potřeby prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR Byty poskytují obce
Varianta IIA Obstarání bydlení tzv.vlastním přičiněním u  obcí, fyzických nebo právnických osob Pronajímají  obce, fyzické nebo právnické osoby a přispívá MV dotačními programy
Varianta IIB Bydlení v zařízení sociálních služeb – pro osoby důchodového věku nebo zdravotně postižených osob Umístění v objektech sociálních služeb

Při realizaci Státního integračního programu je pro azylanty klíčová také spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi, jako např. Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Sdružení Česká katolická charita, Diakonie Českobratrské církve evangelické, a  Centrum pro integraci cizinců, Poradna pro uprchlíky či Asociace uprchlíků v České republice. Tyto organizace zajistí azylantům plnou pomoc při zajištění bydlení, včetně jednání s úřady, vyplňování žádostí a formulářů atd.

V případě, že si azylanti obstarali bydlení podle varianty č. II.A,  uvolňovalo Ministerstvo vnitra dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části, která byla prostřednictvím obce zasílána měsíčně na účet pronajímatele (obec, fyzická nebo právnická osoba) bytu, pronajatého azylantovi.

Výše dotace k variantě II.A a II.B – bydlení u soukromých vlastníků nemovitostí
Počet osob Výše dotace měsíčně
1 - 3 osoby až do výše 4 000 Kč
4 a více osob až do výše 5 000 Kč

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr.Tomáš Trejtnar oddělení právních a ekonomických činností
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 105
telefon: 236 002 126  
e-mail: tomas.trejtnar@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.