Hl. m. Praha je vlastníkem domu s 45 chráněnými byty, který se nachází v městské části Praha – Libuš. Toto bydlení je určeno výhradně seniorům a částečně také zdravotně postiženým občanům (postižení pohybového aparátu).

Smlouva o nájmu bytu se uzavírá  na dobu určitou:

  • s možností prolongace dle § 2285 NOZ, tzn. pokračuje–li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem  znovu  ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve; obnovování doby nájmu je podmíněno řádným plněním všech sjednaných podmínek; aplikací tohoto postupu bude mít senior jistotu bydlení, pokud bude sjednané podmínky plnit, v podstatě na dobu neurčitou.

  • nebo s vyloučením prolongace

a to dle doporučení Pracovní skupiny. 

Aktuální výše nájemného je stanovována v souladu s Pravidly schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1402 ze dne 29.6.2020.