Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Výzva k předkládání žádostí o nájem bytu v rámci kvóty HMP pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

 

Rada HMP schválila kvótu 50 bytů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na území HMP. Cílem této kvóty je podpořit rozvoj sítě terénních služeb pro nájemce bytů  HMP a zvýšit občanům Prahy možnost plnohodnotného života v komunitě. Kvóta není omezena typem zaměstnavatele.

 

Základní vstupní kritéria:

  • žádost o pronájem bytu mohou podat sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, tzn. zaměstnanci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v krajské síti HMP a zaměstnanci veřejné správy, pokud pro ně není k dispozici jiná kvóta profesních bytů

 

Žádost o pronájem bytu žadatel (zaměstnanec) doručí do kterékoliv podatelny Magistrátu HMP výhradně na předepsaném formuláři.

Žádosti bude posuzovat Pracovní skupina radního HMP pro oblast bydlení.

 

Smlouva o nájmu bytu bude uzavírána na dobu určitou dva roky s možností prolongace dle § 2285 NOZ.

Při prodlužování doby nájmu bytu bude přezkoumáno trvání zaměstnaneckého poměru nájemce bytu.

Pravidla pronájmu se řídí standardními Pravidly pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev

 

Povinné přílohy k žádosti o pronájem bytu:

  • vyjádření zaměstnavatele k žádosti

  • fotokopie nájemní/podnájemní smlouvy a aktuálního evidenčního listu k dosud užívanému bytu

  • pokud je žadatel/* vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu určeného k bydlení, nebo má právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu, dodá fotokopie listin dokládající nabývací titul k nemovitosti, které je žadatel/* vlastníkem nebo spoluvlastníkem a vysvětlí způsob jejího užívání

  • listiny dokládající celkový čistý příjem domácnosti žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců; u OSVČ poslední podané Přiznání k dani z příjmů

  • prohlášení o neexistenci jiných než dokládaných příjmů

    /* případně další člen společné domácnosti žadatele

 

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Zdeňka Plchová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 122
telefon: 236 002 732
e-mail: zdenka.plchova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu: pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.

 

Ostatní vybrané profese (mimo zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy):

Usnesením č. 2769 ze dne 7. 12. 2020 schválila Rada HMP nová Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev

Dle těchto Pravidel nabízí hlavní město Praha pronájem bytů zaměstnancům nebo příslušníkům vybraných profesí, kteří jsou navrhováni:

- státními orgány a organizacemi, orgány HMP, organizacemi, jejichž zřizovatelem je HMP a příslušnými odbory MHMP v rámci kvóty schválené RHMP (jedná se např. o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, učitelé, Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy atd.)

 

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

 

Žádost o pronájem bytu hl. m. Prahy se podává zaměstnavateli, případně příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy (v případech zdravotníků a učitelů) na předepsaném formuláři.

 

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Policie ČR

Mgr. Alžběta Zezulová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 119
telefon: 236 003 268
e-mail: alzbeta.zezulova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.

 

Městská policie hl. m. Prahy

Mgr. Petr Chmelař, DiS. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 111
telefon: 236 002 803
e-mail: petr.chmelar@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.

 

Ostatní vybrané profese

Mgr. Zdeňka Plchová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 122
telefon: 236 002 732
e-mail: zdenka.plchova@praha.eu
návštěvní dny po dobu nouz. stavu pondělí   8:00 - 18:00 hod.
Přepážka č. 38 v přízemí budovy středa   8:00 - 18:00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.