Ubytovací místnosti v objektu HMP mohou být poskytnuty žadatelům, kteří si nejsou schopni zajistit odpovídající bydlení vlastními prostředky. Poskytnutí ubytovací místnosti je pouze dočasnou pomocí po dobu než si žadatel zajistí odpovídající bydlení vlastními prostředky.  

Vstupní kritéria:

- žadatel ani členové jeho domácnosti, kteří se budou stěhovat do ubytovací jednotky, nemají žádné nevypořádané finanční závazky vůči HMP týkající se bytu či nebytového prostoru

Postup projednání žádosti:

- žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (použije formulář žádosti o pronájem bytu ze sociálních důvodů) a na vyžádání OBF MHMP ji případně doplní o další doklady.

- odbor OBF MHMP doručenou žádost zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žadateli zaslána nabídka k prohlídce konkrétní ubytovací místnosti. Pokud žadatel nabídku ubytovací místnosti odmítne, může být vyřazen z evidence. O vyřazení rozhodne ředitel OBF MHMP. Opakovaně lze žádost o poskytnutí ubytovací místnosti podat nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení z evidence.  

Pokud žadatel nabídku akceptuje, bude návrh na uzavření smlouvy o ubytování předložen k projednání RHMP. V případě, že RHMP uzavření smlouvy o ubytování schválí, připraví OBF MHMP smlouvu a písemně (či jinou dohodnutou formou) vyzve žadatele k jejímu podpisu.  Pokud se žadatel k podpisu smlouvy bez vážného důvodu nedostaví ani do 15 dnů ode dne doručení písemné či jiné výzvy, může být vyřazen z evidence. O vyřazení rozhodne RHMP. Opakovaně lze žádost o poskytnutí ubytovací místnosti podat nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení z evidence.  

Doba poskytnutí ubytovací místnosti:

Smlouva o ubytování se uzavírá na 3 roky. Výjimečně může být tato doba prodloužena, pokud

-         ubytovaný řádně plní své povinnosti

-         ubytovaný neprojeví před uplynutím takto stanovené doby nájmu vůli v nájemním vztahu nepokračovat.

Návrh na prodloužení smlouvy o ubytování bude předložen k projednání RHMP.

Při neplnění povinností ubytovaného (např. nehrazením plateb za ubytování a za služby spojené s ubytováním, neužíváním ubytovací místnosti apod.) nebo zjistí-li se, že ubytovaný uvedl v žádosti nepravdivé údaje, nebude smlouva o ubytování prodloužena.

Platba za ubytování:

Platba za ubytování bude sjednána ve výši 60,18 Kč za m2 podlahové plochy ubytovací místnosti měsíčně bez částky za vybavení zařizovacími předměty a bez služeb spojených s ubytováním.

Každoročně, vždy k 1. červenci, může být platba za ubytování upravena mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem. O úpravě platby za ubytování rozhodne RHMP.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Bc. Jan Švehla              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 25
telefon: 236 003 103
e-mail: jan.svehla@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.

 

Bc. Karolína Tomanová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 102
telefon: 236 002 758
e-mail: karolina.tomanova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
 

středa 8,00 - 18,00 hod.

 

Bc. Josef Kada              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 23
telefon: 236 002 690
e-mail: josef.kada@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.