Nová Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy se v souladu se Strategickým plánem města rámcově zabývá celou problematikou bydlení na území hl. m. Prahy. Podrobně se nová Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy věnuje situaci v sektoru bydlení zabezpečovaného v rámci obecního bytového fondu, neboť nakládání s tímto bytovým fondem je v přímé kompetenci města a městských částí. Reaguje zejména na přetrvávání dlouhodobých problémů v tomto sektoru.

Vychází především z principu odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za uspokojování vlastních bytových potřeb v rámci daných možností. Současně počítá s pomocí za předem stanovených podmínek těm obyvatelům hlavního města Prahy, kteří si i přes odpovědný přístup nemohou vlastními silami zajistit přiměřené bydlení a ocitli se v této situaci nezaviněně. Umožňuje také uspokojování bytové potřeby občanů, kteří vykonávají činnosti nezbytné pro zabezpečení důležitých funkcí města.

Základním cílem koncepce bytové politiky hlavního města Prahy  je tak vytvoření zcela nového systému, který na jedné straně rozšíří možnost občanů postarat se o své bydlení vlastními silami a na druhé straně podstatně zvýší možnost lépe a efektivněji než dosud zajišťovat bydlení pro občany, kteří pomoc města v této komoditě skutečně potřebují. Z hlediska sociální situace bude bydlení v obecních bytech určeno pro občany, kteří nejsou schopni dosáhnout prostřednictvím svých finančních prostředků na vlastnické nebo nájemní bydlení, tak jak jej nabízí trh.

Nová koncepce bytové politiky hlavního města Prahy předpokládá zásadní optimalizaci rozsahu a skladby obecního bytového fondu tak, aby odpovídal výše uvedeným požadavkům. Předpokládá rovněž, že bydlení v obecních bytech na základě sociálních důvodů bude poskytováno pouze po dobu sociální potřebnosti, a to za nákladové nebo i dotované nájemné. V pravidelných intervalech bude povinností nájemníka, tak jako při podání žádosti o byt, dokladovat, že důvody k podání žádosti o nájem obecního bytu přetrvávají. V případě, že dojde k takovým změnám, které budou znamenat překročení parametrů pro nájem obecního bytu (změna sociálního, ekonomického postavení) bude nájem ukončen.

Současný stav v oblasti bydlení na území hl. m. Prahy je zřejmý z dále uvedené analytické části materiálu. Závěry z analýzy současného stavu prokazují nezbytnost nových koncepčních přístupů, správnost vytčených cílů a potřebnost přijetí dále navržených konkrétních krátkodobých až střednědobých opatření. 

Zde je kompletní text koncepce [pdf] - 604 kB

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Tomáš Trejtnar oddělení právních a ekonomických činností 
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 105
telefon: 236 002 126  
e-mail: tomas.trejtnar@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.