Strategie rozvoje bydlení

Bytová politika města vychází ze Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze z roku

2021. Město připravuje  výstavbu dostupného a kvalitního bydlení, navýšení počtu městských bytů i spolupráci města s významnými aktéry v oblasti bydlení. Stavět by se mělo zejména na nevyužitých brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Cílem je, aby Praha již nadále nebyla metropolí s jednou z nejnižších dostupností bydlení v Evropě.

 

Strategie se zabývá pěti prioritními oblastmi, a to výstavbou dostupného a kvalitního bydlení, rozvojem městského bytového fondu, udržitelným bydlením pro specifické skupiny obyvatel, atraktivním bydlením na celém území Prahy a spoluprací města s klíčovými účastníky dalšího rozvoje města.

 

Pro zvýšení nabídky nových finančně dostupných a kvalitních bytů, se město musí mimo jiné soustředit na zlepšení podmínek pro rychlejší bytovou výstavbu, a to například přijetím Metropolitního plánu. Nezbytná je také realizace stavebních projektů nájemního a družstevního bydlení za jeho aktivní účasti či zvyšování kvality nových projektů s ohledem na jejich udržitelnost.

 

Strategie má nastavené i konkrétní cíle. V Praze by mělo vznikat každý rok 9 000 nových bytů (v současnosti je dokončeno přibližně 5 500 bytů ročně). Do roku 2030 by se měl počet městských bytů rozšířit minimálně na 35 000 a hlavní město by mělo také disponovat minimálně 5 000 sociálními byty. Dokument se věnuje také problematice Airbnb, kdy navrhuje snížení celkového počtu bytů na této platformě z více než 11 000 na 5 000.

 

Nová bytová výstavba by měla být primárně realizována uvnitř města na tzv. transformačních plochách, které tvoří 7,5 % rozlohy města. Zpomalí se tak neustálé rozrůstání Prahy do nezastavěných lokalit. Nejvyšší potenciál pro bydlení má zejména území Bubnů (až 27 tis. obyvatel), Nákladové nádraží Žižkov (až 15 tis. obyvatel), dále Smíchovské nádraží, Rohanské nábřeží, Nová Ruzyně a další.

 

V návaznosti na Strategii, Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracovává dva Akční plány, a to pro období 2021–2025 a následně pro 2026–2030. Plány se věnují konkrétním opatřením a aktivitám s jasně daným harmonogramem a rozpočtem. Je nicméně nutné počítat s tím, že naplnění cílů strategie se neobejde bez zajištění významných finančních prostředků.

 

Pražská developerská společnost připravuje na pozemcích vlastněných městem několik projektů stavby bytových domů. Vzniknout by měly ve Vršovicích, na Smíchově, na Palmovce, na Ládví, na Zlíchově a v Dolních Počernicích.