Místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni a uplatňování jeho principů v praxi. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. MA21 byla poprvé zmíněna v kapitole 28 Agendy 21 – dokumentu Organizace spojených národů, který byl přijat na summitu OSN v roce 1992 (konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro) k podpoře zavádění principů udržitelného rozvoje. Hlavní roli v procesu místní Agendy 21 hraje místní samospráva a státní správa. Bez jejich aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout. Jelikož jde o proces participativní, tedy účastenský, nezbytně k tomu potřebuje spolupráci s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké veřejnosti.

Místní Agenda 21 v Praze

Za rok 2018 byly v databázi MA 21 spravované CENIA zaevidovány v kategorii B městská část Praha 14v kategorii C městské části Praha–Libuš a Praha - Dolní Počernice, dále Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha 13, Praha 18, Praha 20 /celkem 8 MČ/, v kategorii D pak městské části Praha 4, Praha 5, Praha 21 a Praha-Slivenec /4 MČ/. V kategorii Zájemci byla evidována MČ Praha-Troja V kategorii A nebyla za rok 2018 zaevidována žádná městská část hl. m. Prahy.

V roce 2013 vstoupila Praha do zájmového sdružení Národní síť zdravých měst (NSZM) a přijala Deklaraci projektu „Zdravé hlavní město Praha“. (viz usnesení zastupitelstva HMP č. 30/93 dne 20. 6. 2013). Praha tak tímto činem udělala první krok k naplňování dílčích principů MA21 (v oblasti zdravotnictví) a potvrdila zájem o naplňování jednotlivých oblastí a cílů udržitelného rozvoje. Více informací k projektu Zdravý kraj.

Mapa - MČ hl. m. Prahy evidované v databázi místní Agendy 21 v roce 2019

(Stav k červnu 2019, MČ vyhodnocené za rok 2018 a další nově zaregistrované  v kategorii Zájemci v roce 2019)

MČ v hl.m. Praze a místní Agenda 21 v roce 2019, aktuální stav