Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS HMP) je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města Prahy. Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a najít pražské samosprávě v tomto procesu vhodnou roli. Je určen všem, kteří mají zájem o zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města a zvýšení domácího i mezinárodního povědomí o ekonomických parametrech a kvalitách Prahy.

Na realizaci opatření RISu bude využíváno více finančních zdrojů: OP PPR a rozpočet hl. m. Prahy.

Dohled nad přípravou a realizací strategie a vyjadřování k procesu formulace tzv. domén inteligentní specializace vykonává Pražská Inovační rada (PIR). V současné době probíhá diskuze odborníků a příprava Akčního plánu pro realizaci strategie.

Strategie je formulována prostřednictvím klíčových oblastí změn, které jsou upřesněny do strategických cílů a jednotlivých programů