Strategický plán hlavního města Prahy je dlouhodobý koncepční dokument, který formuluje společně vizi sociálně ekonomického rozvoje města, dále stanovuje strategické cíle a priority při řešení současných klíčových otázek.

Do jeho aktualizací jsou pravidelně zapojovány zástupci veřejné správy a městských institucí, neziskového i soukromého sektoru, kteří pod vedením týmu odborníků diskutují o problémech a tématech rozvoje Prahy. Poslední aktualizace byla schválena Zastupitelstvem HMP v roce 2008.

Od roku 2013 probíhá aktualizace strategického plánu, která je připravována jako celková revize dosavadního dokumentu.

V první fázi prací byly v souladu s přijatou metodikou zpracování strategického plánu identifikovány hlavní problémy i silné stránky a potenciály rozvoje města. Na základě široce vedené diskuze s významnými experty a dalšími aktéry územního rozvoje pak byly ve druhé fázi formulovány hlavní strategické cíle dalšího rozvoje Prahy. V závěrečné třetí fázi se tým strategického plánu zabývá přípravou definitivního znění strategických cílů a politik.

Na základě rozsáhlé mezioborové diskuze mezi řešiteli strategického plánu byly na počátku práce stanoveny čtyři principy rozvoje Prahy. Principy tvoří základní kritéria vymezující rámcový pohled na současný stav města a zároveň pro řešitele představují srovnávací soubor znalostí a ukazatelů. Určují rámec usměrňování budoucího rozvoje. Tato čtyři základní východiska jsou definována jako kvalita života, udržitelnost, referenční rámec evropských metropolí a proveditelnost.

Z hlediska záměrů v oblasti podpory podnikání a inovací je nejdůležitější Strategický cíl 3: PROSPERITA.

ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ CÍLE

Strategický cíl 1: LIDÉ - Sociálně soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel

Sociálně otevřené a prostupné město, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a kreativním přístupu, ekonomickou a celoživotní aktivitu.

Strategický cíl 2: KREATIVITA - Živé, kulturní a kreativní město

Město vědomé si své kultury v metropolitní, ale i lokální rovině, město podporující současné umění s respektem ke svým historickým hodnotám, město s efektivním a udržitelným systémem správy kultury, město otevřené, tvořivé a kreativní.

Strategický cíl 3: PROSPERITA - Prosperita města

Konkurenceschopná ekonomika využívající svého potenciálu výzkumných a inovačních aktivit a lidských zdrojů, v níž samospráva hraje aktivní roli v oblasti propagace svých ekonomických charakteristik, lákání investic, rozvoje podnikatelského prostředí lidských zdrojů a stimulace spolupráce mezi podnikatelskou, výzkumnou, vysokoškolskou a neziskovou a veřejnou sférou.

Politiky:

  • Rozvoj služeb pro podnikání a investice
  • Posílení fungujícího trhu práce
  • Podpora udržitelného cestovního ruchu
  • Využití potenciálu města pro inovace a kreativitu

Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle?

  • Podpora investic na území Prahy
  • Aftercare pro investory a služby podnikatele
  • Leadership ve zlepšování podnikatelského prostředí pro podnikání a investice v ČR a EU
  • Mezinárodní spolupráce a marketing ve vztahu k investorům a k podnikům

Strategická cíl 4: MOBILITA - Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město

Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v národním a celoevropském měřítku, atraktivnější systém integrované dopravy v metropolitní oblasti.

Strategický cíl 5: PROSTŘEDÍ - Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Dostatečná kvalita životního prostředí je primární podmínkou pro život obyvatel v něm. Design prostředí (všechny jeho složky) musí být determinován požadavky na jeho městotvorný charakter, schopnost motivovat ke sdílení veřejného prostoru a udržitelnost bydlení, mobility a ekonomiky ve městě.

Strategický cíl 6: SYSTÉM - Chytře a transparentně spravované město

Jedním z prioritních strategických cílů Prahy se musí stát důvěryhodná a efektivní veřejná správa, využívající smart (chytré) technologie a transparentně uplatňující dlouhodobé koncepční plánovací nástroje při rozhodování o svém rozvoji.

Strategický plán hlavního města Prahy ve formě barevné publikace (vydáno 2009).