Záměrem Kontaktního centra (KC) je sdílet informace v podnikání, snižovat administrativní náročnost, usnadnit vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem a vytvářet dobré informační prostředí pro podnikatele, aby se mohli jednodušeji soustředit na obsah své činnosti.

Cílem celého projektu je stimulovat ekonomický rozvoj pražských podnikatelských subjektů a podpořit vznik a rozvoj malých a středních podniků v hl. m. Praze s důrazem na inovace. Na činnost pracoviště navazují i ostatní agendy MHMP. Zároveň je vznik KC základem k účinnější realizaci aktivit Operačního programu Praha – pól růstu ČR a Akčního plánu RIS.

Naše činnosti

  • poskytování informací o podnikání z veřejného a soukromého sektoru
  • podpora podnikání v počátečních fázích rozvoje podnikatelské činnosti
  • asistence transferu znalostí z vědy a výzkumu do soukromého sektoru
  • asistence investorům
  • spoluorganizace vzdělávacích akcí ve spolupráci s partnerskými organizacemi