Hlavní město Praha, jako jediný z krajů, má pro období 2014 – 2020 schválen Evropskou unií vlastní operační program, v celkové alokaci 403 180 208 euro. OPPPR je koncipován jako multifondový program, jehož projekty budou podpořeny z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tematické oblasti programu v sobě propojují prorůstová a inovativní opatření, úžeji zaměřená na řešení klíčových problémů hlavního města Prahy (posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, podpora malých a středních podniků, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti).

Jde o vymezení hlavních oblastí podpory, tzv. prioritní osy, pro které jsou stanoveny specifické cíle a podporované aktivity.

Jedním ze základních opěrných bodů při tvorbě programu je Regionální inovační strategie hl. města Prahy, jejímž hlavním nástrojem realizace je OPPPR. Při tvorbě OPPPR byla také využita smart řešení v souladu s konceptem Smart Prague, který zohledňuje a definuje potřebu komplexních a provázaných intervencí na území Prahy.

Základní informace: www.penizeproprahu.cz