Regionální inovační strategie (RIS) je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města Prahy. Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

Strategie slouží ke splnění podmínky nutné pro možnost čerpat podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014 – 2020, je proto klíčovým základem pro Operační program Praha – pól růstu ČR, jež je postaven na koncepci Smart Prague.

Na podporu realizace regionální inovační politiky a za účelem hájení zájmů pražského inovačního systému (legislativní problematika) iniciovalo hlavní město Praha vznik partnerské platformy – Pražské inovační rady, která spojuje podnikatelský, akademický a neziskový sektor a veřejnou správou v Praze.

RIS je realizována prostřednictvím pravidelně aktualizovaného akčního plánu jako souboru projektů na střednědobé období podporovaných městem.