Zastupitelstvo hlavního města na svém zasedání 24. listopadu 2011 odvolalo současné zástupce ČSSD v Radě HMP, a to prvního náměstka primátora Karla Březinu, náměstka Antonína Weinerta, radního Petra Dolínka a radního Lukáše Kauckého.

Zároveň zvolilo nové členy Rady HMP za TOP 09, jejichž kompetence upraví až programové prohlášení nových koaličních partnerů ODS a TOP 09:

Tomáš Hudeček – náměstek primátora

Pavel Richter – náměstek primátora

Helena Chudomelová – členka Rady HMP

Václav Novotný – člen Rady HMP

Lukáš Manhart – člen Rady HMP

Eva Vorlíčková – členka Rady HMP

 

 

Text koaliční smlouvy, kterou 24. listopadu 2011 společně podepsaly pražská ODS a TOP 09


Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci


    Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickou stranu 
    (dále také "zastupitelé za ODS") 
    a 
    Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za TOP 09 
    (dále také "zastupitelé za TOP 09") 
    na základě výsledku voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahykonaných ve dnech 15. a 16. října 2010, při vědomí blízkosti programů a v zájmu rozumné a odpovědné správy hlavního města Prahyuzavírají tuto koaliční smlouvu:


    Čl. I. 
    Předmět a účel smlouvy 
    1. Zastupitelé za TOP 09 a zastupitelé za ODS (dále také "smluvní strany“) mezi sebou tímto uzavírají dohodu o koaliční spolupráci ve všech orgánech hlavního města Prahy ve volebním období 2010 až 2014, která zakládá koalici (dále jen Koaliční smlouva). 
    2. Cílem koaliční spolupráce je společné prosazení všech programových záměrů obsažených v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy a převzetí společné odpovědnosti za správu hlavního města Prahy. 
    3. Předmětem této smlouvy je 
    a) stanovení programových priorit, které vyplývají z volebních programů smluvních stran, 
    b) jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran na jejich prosazení, 
    c) stanovení principů koaliční spolupráce včetně dohody o ustavení a personálním složení orgánů hlavního města Prahy.


    Čl. II. 
    Programové prohlášení 
    Smluvní strany se zavazují vytvořit Programové prohlášení do 30 dnů od ustavení Rady hlavního města Prahy podle této smlouvy. Programové prohlášení bude po schválení Radou hlavního města Prahypřipojeno k této smlouvě jako příloha, a stane se tak součástí této smlouvy.


    Čl. III. 
    Koaliční spolupráce 
    1. Smluvní strany se zavazují koordinovat svou činnost po celou dobu trvání této smlouvy. Zavazují se při prosazování Programového prohlášení rady postupovat v Radě i Zastupitelstvu hlavního městaPrahy jednotně. Zavazují se spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat před každým jednáním rady a zastupitelstva. 
    2. Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v radě a zastupitelstvu podpoří přijetí návrhů, kterými je naplňováno Programové prohlášení a tato smlouva. 
    3. Smluvní strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí některá ze smluvních stran jako věci zásadní povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou a nebudou odporovat zákonu. 
    4. Primátor a náměstci primátora mají právo v průběhu jednání Rady hl. m. Prahy navrhnout stažení kteréhokoli materiálu z jednání rady a ostatní členové rady jsou povinni to odsouhlasit. 
    Smluvní strany nepodpoří bez vzájemné dohody návrh na zařazení žádného Radou hl. m. Prahy neprojednaného materiálu na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. Není-li dohodnuto jinak, budou smluvní strany při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko Rady hlavního města Prahy. 
    5. Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v radě a zastupitelstvu respektovat právo každé smluvní strany uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno dohodovací jednání. 
    6. Pokud bude v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran při projednávání návrhu usnesení zastupitelstva schváleného a předloženého radou členem klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila koaliční dohodu při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení zastupitelstvem, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně informovat předsedu klubu druhé smluvní strany tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání předsedů či místopředsedů zastupitelských klubů smluvních stran a primátora. Smluvní strany se budou před jednáním ZHMP navzájem informovat o míře podpory všech projednávaných bodů. 
    7. Smluvní strany po podpisu této smlouvy nebudou samostatně jednat s ostatními politickými subjekty a po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koaliční smlouvu s jiným politickým subjektem. Tím není dotčeno právo smluvních stran konzultovat konkrétní otázky správy hlavního města Prahy se všemi zastupiteli i veřejností. 
    8. Smluvní strany a členové koaličních zastupitelských klubů se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se případné vzájemné kritiky před veřejností a ve sdělovacích prostředcích.


    Čl. IV. 
    Orgány hlavního města Prahy 
    1. Smluvní strany se dohodly, že sestaví Radu hlavního městaPrahy (dále také „RHMP“), která bude mít 11 uvolněných členů, a to za ODS 5 členů včetně primátora a dvou jeho náměstků a za TOP 09 šest členů včetně dvou náměstků primátora. Konkrétní personální složení RHMP včetně kompetencí je uvedeno v čl. VI. této smlouvy. 
    2. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále také „ZHMP“) zřizuje výbory uvedené v příloze této smlouvy. 
    3. Smluvní strany se dohodly, že ve všech výborech budou zastoupeny obě strany paritně, pokud se nedohodnou jinak. Předsedou výboru bude vždy zástupce té smluvní strany, která nemá příslušnou oblast na starosti v RHMP, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Předsedou kontrolního výboru bude opoziční zastupitel. 
    4. Všichni zastupitelé podepsaní pod touto smlouvou se zavazují zúčastnit všech zasedání ZHMP, která se budou konat v době od uzavření této smlouvy do zvolení orgánů HMP a ZHMP podle této smlouvy. Zároveň se zavazují při těchto zasedáních ZHMP podpořit návrh na složení RHMP uvedený v čl. VI. této smlouvy. Zároveň se zavazují nepodpořit jakýkoli pozměňovací návrh či protinávrh, který by byl ve věci složení těchto orgánů na zasedání ZHMP předložen. 
    5. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na jednání ZHMP hlasování o vyslovení nedůvěry RHMP, resp. odvolání RHMP či jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí. Smluvní strany respektují dohodu primátora s představitelem příslušné smluvní strany o případných změnách ve složení RHMP spočívajících ve výměně zástupce této smluvní strany za jiného. 
    6. Smluvní strany se zavazují ujednání uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy respektovat po celou dobu trvání této smlouvy.


    Čl. V. 
    Dohodovací a smírčí jednání a skončení smlouvy 
    1. Smluvní strany se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Jednání povedou za každou smluvní stranu 3 zástupci. Projednávání sporné věci v orgánech HMP bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu 14 dnů. 
    2. Ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny Programovým prohlášením rady nebo touto koaliční smlouvou, bude vedeno dohodovací jednání ohledně společného postupu smluvních stran. Stejně mohou strany postupovat, pokud kterákoli ze smluvních stran některý návrh, s nímž nesouhlasí, označí jako věc zásadní povahy. Dohodovací řízení mohou smluvní strany vyvolat také v případě, že předložený návrh nezískal v radě nebo zastupitelstvu potřebnou většinu. 
    3. Dojde-li kterákoli ze smluvních stran k názoru, že byla porušena tato koaliční smlouva nebo její porušení hrozí, má taková smluvní strana právo vyvolat ohledně řešení takové sporné otázky smírčí jednání. 
    4. Pokud smluvní strany najdou v rámci dohodovacího jednání společné řešení sporné otázky, uzavřou dodatek k této smlouvě. 
    5. Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelnými v rámci určeném touto smlouvou, smluvní strany buď přistoupí k výpovědi této smlouvy, nebo ukončí tuto smlouvu dohodou a případně ji nahradí smlouvou jinou. 
    6. Tato smlouva může skončit buď dohodou smluvních stran, nebo výpovědí podanou jednou smluvní stranou z důvodu porušení závazků z této smlouvy stranou druhou. 
    7. Výpověď lze podat až po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran. Výpověď musí být písemná a je účinná dnem následujícím po jejím doručení druhé smluvní straně.


    Čl. VI. 
    Složení orgánů hlavního města Prahy 
    Smluvní strany se v souladu v čl. IV. odst. 1 této smlouvy dohodly na tomto personálním složení Rady hlavního města Prahy a na kompetencích jejích členů: 
    Primátor ODS: 
    Finance, bezpečnost, věda a výzkum


    První náměstek primátora TOP 09: 
    Územní plán


    Náměstek primátora TOP 09: 
    Infrastruktura


    Náměstek primátora ODS: 
    Doprava


    Náměstek primátora ODS: 
    Zdravotnictví, sociální a bytová politika


    Člen rady TOP 09: 
    Informatika, evropské fondy


    Člen rady TOP 09: 
    Transparentní veřejná správa a legislativa


    Člen rady TOP 09: 
    Kultura, památková péče, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy


    Člena rady TOP 09: 
    Školství, sport a volný čas


    Člen rady ODS: 
    Majetek a podpora podnikání


    Člen rady ODS: 
    Životní prostředí


    Čl. VII. 
    Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 
    1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna, a prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy. 
    2. Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat politiku otevřenosti vůči sdělovacím prostředkům a všem Pražanům. 
    3. Smluvní strany se dohodly, že v maximální možné míře zpřístupní veškeré dokumenty z jednání rady, zastupitelstva a všech výborů a komisí i nad rámec stávajícího zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
    4. Smluvní strany se dohodly, že jednou ročně vyhodnotí průběžné plnění této koaliční smlouvy a programového prohlášení Rady a toto hodnocení bude zveřejněno. 
    5. Všechny změny, doplňky nebo dohoda o zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. 
    6. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 vyhotoveních. Po dvou vyhotoveních obdrží zástupci každé smluvní strany, a to doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.


    V Praze dne 24. listopadu 2011 
    Jako doklad souhlasu se zněním této smlouvy a své vůle vytvořit koalici a být touto koaliční smlouvou osobně vázáni připojují zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za ODS a za TOP 09 svůj podpis:


    Zastupitelé za TOP 09 
    MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová 
    MUDr. Iveta Borská 
    Doc. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
    Ing. Milan Effenberk Růžička 
    RNDr. Tomáš Hudeček, PhD. 
    JUDr. Helena Chudomelová 
    JUDr. Monika Krobová Hášová 
    Mgr. Albert Kubišta 
    Jiří Liška 
    Mgr. Lukáš Manhart 
    Ing. Jiří Nouza 
    Ing. Václav Novotný 
    Ing. Jiří Pařízek 
    Mgr. Ondřej Počarovský 
    Ing. Pavel Richter 
    Ing. Michal Štěpán 
    Mgr. Nataša Šturmová 
    Ing. Věra Šturmová 
    Mgr. Ludmila Štvánová 
    Mgr. Petr Trombik 
    Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. 
    Dr.-Ing. Milan Urban 
    Mgr. Roman Vaculka 
    Ing. Jan Vašíček 
    Jiří Vávra 
    Ing. Eva Vorlíčková


    Zastupitelé za ODS: 
    JUDr. Rudolf Blažek 
    Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
    Ing. Marie Kousalíková 
    Aleksandra Udženija 
    Andrea Vlásenková 
    Mgr. Petr Bříza 
    Petr Hána 
    Pavel Hurda 
    Mgr. Ivan Kabický 
    Mgr. Jan Kalousek 
    Ing. Pavel Klega 
    Radek Lohynský 
    Mgr. Dalibor Mlejnský 
    Josef Nosek 
    Bc. Ondřej Pecha 
    Ing. Milan Richter 
    Ing. Vladimír Schmalz 
    Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
    MUDr. Boris Šťastný 
    David Zelený


    Příloha č. 1 
    Výbory zřizované Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
    Kontrolní výbor - předseda ČSSD 
    Finanční výbor - předseda TOP 09 
    Výbor pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu - předseda ODS 
    Výbor pro územní rozvoj - předseda ODS 
    Výbor pro hospodářskou politiku - předseda TOP 09 
    Výbor pro dopravu - předseda TOP 09 
    Výbor pro infrastrukturu - předseda ODS 
    Výbor pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku - předseda TOP 09 
    Výbor pro životní prostředí - předseda TOP 09 
    Výbor pro informatiku, evropské fondy - předseda ODS 
    Výbor pro výchovu a vzdělávání, sport a volný čas - předseda ODS
    Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahr. vztahy - předseda ODS