Uznávání zahraničního vzdělání

Postup vyřízení věci

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.

 Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání

Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu. K žádosti se současně připojí úředně ověřený překlad dokladů o vzdělání do českého jazyka.

   -  http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html
Osvědčení o uznání rovnocennosti

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, předloží žadatel také rámcový obsah vzdělávání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

- http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky

Dne 23. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice - Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 33/2001 Sb.

Podle čl. 13 shora uvedené dohody "Všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření".

Nostrifikace

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, odbor školství, mládeže a tělovýchovy  MHMP rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující v příloze
a) originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie
b) doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole,
c)doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá.

Nostrifikační zkouška

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).


Podklady nutné pro uznání zahraničního vzdělání v ČR

- vyplněná žádost o uznání rovnocennosti,

- legalizovaný a českým soudním tlumočníkem do českého jazyka přeložený diplom (vysvědčení či certifikát) o ukončeném vzdělání (či jeho úředně ověřenou kopii),

- legalizovaný a českým soudním tlumočníkem do českého jazyka přeložený  doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole - přehled předmětů  s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia (či jeho úředně ověřenou kopii),

- plnou moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

Pozn.:

Pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR (viz výše),  legalizace dokladů o vzdělání není nutná.


Podání

Žádost se podává se k vyřízení v podatelně MHMP (Jungmannova 29/35, Praha 1 – přízemí Škodova paláce).


Poplatek

Výše poplatku za uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a činí 200,- Kč.


Lhůty k vyřízení

po splnění náležitostí 30 - 60 dnů (řídí se správním řádem),

Záležitost vyřizuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

adresa:  Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

úřední hodiny podatelny v ulici Jungmannova  29/35, Praha 1 – přízemí Škodova paláce

pondělí - čtvrtek    8 - 18

pátek       8 - 16

pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP: Mgr. Martin Fučík,   č. dveří 653,  tel.: 236 005 214
  Jana Neumanová,  č. dveří 653,  tel.: 236 005 266
  návštěvní dny :
  pondělí 12,00 - 17,00 hod
  středa    8,00 – 11,30  12,30 - 18,00 hod.

Právní úprava

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška MŠMT ČR č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění