Odpadní vody i manipulace s vodoměrem

Z celkových 191 případů připadlo 105 na nelegální vypouštění odpadní vody. V 86 případech šlo o černý odběr vody, z toho tři čtvrtiny byly neoprávněné manipulace s vodoměrem. „Za černé odběry jsme od ledna do dubna vyfakturovali včetně sankcí téměř 1,3 milionu korun,“ podotkl T. Mrázek.

Proti proudu nelze

Ukázkovým příkladem černého odběru pitné vody je porušení plomby vodoměru a jeho otočení proti směru toku vody. „Tento případ jsme zaznamenali v jednom činžovním domu, kde nám jeho majitel způsobil škodu za téměř padesát tisíc korun,“ sdělil mluvčí PVK.

Pozor na splaškové vody

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrních míst z vlastní databáze. Pokud dosavadní smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních, resp. srážkových, vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu.

I ti, kdo mají studnu

PVK také kontrolují objekty, které nejsou v jejich databázi (jde o vlastní studny) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťují PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Až čtyři roky zpět

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací, a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky nazpět od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob jsou to čtyři roky nazpět.