Cvičení se uskutečnilo ve dnech 12. až 14. září 2016 na území městské části Praha 12. Jeho hlavními cíli bylo prověřit využitelnost mobilních úpraven vody v hlavním městě Praze, vyškolit vybrané osoby (příslušníci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a sborů dobrovolných hasičů, zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy, zaměstnanci společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s., pracovníci krizového řízení městských částí) na obsluhu mobilních úpraven vody a prohloubit znalosti účastníků cvičení v oblasti nouzového zásobování pitnou vodou.

Zásobování obyvatel pitnou vodou je jednou z nejdůležitějších činností, kterou státní správa a samospráva zajišťují. A jak se již mnohokrát ukázalo při krizových situacích po celém světě, není vůbec samozřejmostí, že pitná voda bude vždy bez problémů dostupná. Proto je naší povinností se jako vedení města co nejlépe připravit i na tuto eventualitu a vědět, že v případě katastrofy, která by znemožnila dodávku pitné vody pro naše obyvatele, jsme schopni zajistit přísun pitné vody alespoň v nouzovém režimu,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

„Občané města jsou v případě nouze schopni fungovat i delší čas za výrazně ztížených podmínek. Ne však bez přísunu pitné vody. V případě jakéhokoliv ohrožení je proto bezpodmínečně nutné, aby veškeré složky a technologie, které by v případě nouze měly lidem pitnou vodu zajistit, jednoduše a spolehlivě fungovaly. Cvičení tohoto typu představují důležitý nástroj jak se na tyto potenciálně rizikové situace připravit,“ doplnil radní hl. m. Prahy Libor Hadrava.

Mobilní úpravny vody jsou součástí pohotovostních zásob ochraňovaných Správou státních hmotných rezerv. V rámci cvičení byly využity dvě mobilní úpravny vody typu VIWA 5 STANDARD, které byly do hl. m. Prahy dopraveny ze střediska ochraňování pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv a krizového řízení v Čachovicích. 

Mobilní úpravna vody VIWA 5 STANDARD

 • Zdrojem pro výrobu pitné vody může být jak voda povrchová (vodní tok, vodní nádrž, rybník, jezero), tak i podzemní (vrt, studna).
 • Tato úpravna neumí upravit vodu slanou.
 • Kvalita upravené vody odpovídá Směrnici WHO pro jakost pitné vody.
 • Nominální výkon úpravny je 5000 litrů/hod., maximum je 120000 litrů/den.
 • Množství upravené vody je závislé na okamžité hodnotě kvality surové vody, její teplotě (od +2°C do +30°C), míře kontaminace a také na náročnosti oxidačního procesu.
 • VIWA 5 STANDARD je kontejnerizovaná automatická úpravna vody (rozměry kontejneru 2,438 x 2,438 x 6,058 m).
 • Provoz úpravny je plně automatický s tím, že příprava roztoků chemikálií a občasná kontrola chodu a kvality upravené vody je prováděna obsluhou.
 • Kontejner je přepravitelný na podvalníku a manipulovatelný pomocí jeřábu o nosnosti 10 tun. Přepravní hmotnost úpravny je 7300 kg.
 • Pro instalaci mobilní úpravny vody je třeba zpevněná plocha o velikosti 15 m
 • Čerpadlo vstupní vody a hadice umožní čerpání do vzdálenosti 18 m od zdroje vody ke kontejneru a rozdílu geodetických výšek 25 m.
 • Součástí úpravny je integrovaná akumulační nádrž upravené pitné vody o objemu 3000 litů a příruční laboratoř pro jednoduchou laboratorní kontrolu provozu z hlediska kvality vyráběné vody.
 • Připojení úpravny na vnější zdroj elektrického proudu buď z místní sítě, nebo mobilní elektrocentrály (zdroj el. energie 230 V/400 V, 50 Hz; instalovaný příkon 15 kW, provozní příkon do 5 kW).
 • Pro provoz mobilní úpravny vody jsou používány běžně dostupné chemikálie z oblasti vodárenství.
 • Doba aktivace mobilní úpravny vody je max. 2 hodiny (minimálně 2 pracovníci).

Úprava povrchových vod

 • Spočívá v separaci nerozpustných látek koagulací a sedimentací kalu technologickým procesem čiření a pískovou filtrací.
 • Dochází též k odstraňování těžkých kovů – kombinací srážecích reakcí a sorpce na kalovém mraku.
 • Dalším stupněm úpravy je sorpce na aktivním uhlí.
 • Koncovou úpravou vody je dvojstupňová dezinfekce – nejdříve fyzikální pomocí UV - záření a poté chemická dezinfekce chlorací.