Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají PVK, je v celé metropoli nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. Tato vyhláška vychází z předpisů EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a celý proces výroby a distribuce pitné vody je přísně kontrolován.

Ročně laboratoře PVK sledují kvalitu vody u tisíců vzorků. Vzorky jsou odebírány z distribuční sítě v Praze a také je kontrolován celý proces úpravy vody v úpravnách vody Želivka a Káraný. Distribuční síť je kontrolována po trase distribuce i u spotřebitelů. „Na základě trvalého sledování kvality pitné vody v pražské distribuční síti můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické,“ podotkl Mrázek.

V roce 2013 PVK odebraly na šest tisíc vzorků. Téměř 75 procent z pražské distribuční sítě a zbytek z úpraven vody Želivka a Kárané. Vyhovující kvalitu prokázalo 99,6 procenta vzorků.

Aktuální kvalitu pitné vody je možné sledovat na webových stránkách www.pvk.cz.