Pražští radní na dnešním jednání schválili Roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v roce 2023 (RIP 2023). PVS bude letos pracovat s rozpočtem 2 958 096 korun, přičemž na již rozestavěné akce je plánováno přes 1,8 miliard korun. Nově zahajované akce budou v řádu 900 milionů korun a ostatní finanční prostředky zahrnují připravované akce, zabezpečení objektů nebo například technologie.

Mezi významné již rozestavěné akce letos patří rekonstrukce takzvané odželezovny v Úpravně vody Káraný ve výši 70 milionů korun, vybudování protipovodňového opatření na stokové síti v oblasti Karlína s nákladem přes 120 milionů korun nebo obnova vodovodního řadu Rohožník za 65 milionů korun. K nově zahajovaným akcím pak bude patřit doplnění hrubého předčištění před hlavní čerpací stanici v areálu Ústřední čistírny odpadních vod celkem za 50 milionů korun.

„Spolu s tím bych rád upozornil, že v Pražské vodohospodářské společnosti jsme úspěšně zavedli RIP do mapové aplikace GIS, což je jednoduše řečeno on-line plán Prahy s přesně zanesenými plánovanými rekonstrukcemi, v tomto případě potrubím s pitnou a odpadní vodou a dalšími vodohospodářskými objekty. Do systému byly již přizvány i městské části a je nezbytné zapojit i městské firmy, například Kolektory Praha a.s., kterými je vedena například kabeláž PRE.  S tímto systémem máme ambici výrazně zefektivnit koordinace, zlevnit a zrychlit jakoukoliv další stavební projekci, realizaci či rekonstrukci v Praze,“ uvádí k dnešnímu jednání Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu a dodává: „Nyní se tedy musíme soustředit na propagaci systému tak, abychom do něj zapojili co největší počet uživatelů z řad městských firem a městských částí, aby měli přehled a představu o aktuálních rekonstrukcích nebo uzavírkách na jejich území a mohli tak reagovat na případné dotazy občanů.“

„Třímiliardová investice mířící do obnovy vodohospodářské infrastruktury je pro Prahu dobrou zprávou. Ať už jde o rekonstrukci odželezovny v Káraném, protipovodňová opatření v Karlíně, vodovodní řad Rohožník či další již rozestavěné a plánované projekty. Voda je základem života, starost o vodní zdroje a infrastrukturu má proto své místo v energetické, ekologické i bezpečnostní oblasti hlavního města,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„RIP 2023 s historicky nejvyšším finančním plněním byl sestaven v souladu se schválenou strategií rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území Prahy v období 2022 až 2035. Seznam akcí vychází zejména ze schváleného Střednědobého investičního plánu a dále zahrnuje akce, které je kromě provozních důvodů nutné realizovat v koordinaci s akcemi jiných investorů v rámci hlavního města Prahy, zejména Technické správy komunikací hlavního města Prahy, a.s., Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s., městských částí, Pražské plynárenské, a.s., a dalších,“ říká předseda představenstva PVS Pavel Válek.

Cílem RIP 2023 je snížení rozestavěnosti akcí s ohledem na zachování přiměřené dopravní obslužnosti v dotčených oblastech na území hlavního města při současném zajištění realizace nezbytného rozsahu akcí v koordinaci s akcemi jiných investorů tak, aby nebyly opětovně rozkopávány komunikace.