Trasy a jednotlivé zastávky mobilního sběru jsou stanoveny městskými částmi ve spolupráci s hlavním městem. Jedná se většinou o parkoviště, křižovatky ulic a podobně. Místa jsou volena tak, aby je občané mohli jednoznačně identifikovat a nebloudili a aby byla jednoduše dostupná co největšímu počtu občanů. Pokud by přeci jen svozové auto nemohli nalézt, v brožuře a ostatních informačních kanálech jsou uvedeny mobilní telefony přímo na řidiče, kteří je na místo určení navedou. Vytíženost jednotlivých tras je sledována a v případě potřeby je možné trasu upravit.

„Jsem rád, že se hlavní město Praha tímto krokem konečně přidává k českým městům, které již sběr jedlých olejů a tuků umožňují. Dojde tak nově k získávání velmi cenné druhotné suroviny, která má široké další využití. Po vyčištění ji lze použít například v zařízeních na výrobu energie, jako jsou kogenerační jednotky, nebo jako přídavek k pohonným hmotám,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Mezi nebezpečné odpady patří například rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice, pesticidy, čisticí prostředky, rozpouštědla, léčiva, motorové oleje, baterie či akumulátory. Nově bude možné v rámci mobilního sběru odevzdávat také použité jedlé oleje a tuky, a to v uzavřených PET lahvích. Nezáleží přitom na tom, zda je olej olivový, řepkový, slunečnicový a podobně. Jedlé tuky a oleje jsou po vysbírání předávány zpracovateli, kterým je v Praze společnost Viking group, s.r.o.

Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv a v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se olej začíná využívat také pro výrobu elektrické energie. Sbírání tohoto odpadu v neposlední řadě šetří kanalizační síť, neboť tuk v potrubí ztuhne a zanáší ho. Hrozí tak nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání kanalizace. Praha také připravuje informační kampaň, která by měla občany přesvědčit ke sběru olejů a tuků namísto jejich vylévání do odpadu.

Službu mobilního svozu nebezpečných odpadů organizuje pro své občany hlavní město Praha od roku 1999. O termínech a trasách přistavení vozidel informuje každoročně vydávaná brožura dostupná na jednotlivých úřadech městských částí. Stejné informace jsou k dispozici také na webové adrese http://odpady.praha.eu a na webových stránkách jednotlivých městských částí.

Všechny uvedené druhy nebezpečného odpadu včetně olejů a tuků mohou lidé samozřejmě odevzdávat také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, jejichž seznam a provozní dobu naleznou také na stránce http://odpady.praha.eu.