Postup vyřízení věci

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 175/1990 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., 501/2004 Sb., 274/2008 Sb., č. 294/2009 Sb. a č. 252/2016 Sb. (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“). Spolu s možností  podpůrného použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním nejsou:

 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
 • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní apod. činnost);
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akce apod.).

 

Formuláře, náležitosti, doklady

Shromáždění konané na území hlavního města Prahy je nutno oznámit Magistrátu hlavního města Prahy. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit správnímu úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. V odůvodněných případech může Magistrát    hl. m. Prahy přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním. Oznámení je nutné podat v písemné formě, a to buď na předtisku formuláře [je k dispozici ke stažení zde , v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské  nám. 2, 110 01 Praha 1, tel.: 236 002 428, 236 002 376, 236 007 088 (i fax)),  nebo u odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy] anebo volnou formou s náležitostmi stanovenými zákonem.

Náležitosti oznámení:

Zákonnými náležitostmi oznámení o konání veřejného shromáždění jsou:

 • údaje o svolavateli
  • u shromáždění svolávaných fyzickou osobou: jméno,  příjmení, datum narození, trvalý pobyt (případně adresu pro doručování), kontaktní údaj (telefonní číslo, e-mail)
  • u shromáždění svolávaných právnickou osobou: název    a sídlo svolavatele a údaje o osobě, která ji zastupuje (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, adresa pro doručování, kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail);
 • údaje o osobě zmocněné jednat v zastoupení svolavatele (je-li zastoupen) - jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt (případně adresu pro doručování), kontaktní údaj (telefonní číslo, e-mail)
 • účel  shromáždění;
 • místo konání shromáždění – přesné vymezení lokality, kde se má shromáždění konat (např. uvedením názvu ulice, náměstí, části ulice či náměstí).

V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je vhodné přesně určit konkrétní místo, kde shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší budovy, křižovatky s jinou ulicí, zde se nalézající sochy či pomníku, apod.).   

Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty a místa a času jeho ukončení (tj. uvedení názvů všech ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).

Jsou  zakázána  shromáždění  v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech (ulice a náměstí) vymezených v příloze zákona o právu shromažďovacím:

 1. Sněmovní
 2. U Zlaté studně
 3. Tomášská
 4. Thunovská
 5. Valdštejnské náměstí
 6. Valdštejnská
 7. Zámecká
 8. chodník přiléhající k severní hraně Malostranského náměstí, mezi křižovatkami s ulicí Zámecká a Tomášská
 9. Letenská, v úseku mezi Malostranským náměstím a křižovatkou s ulicí Josefská
 • den (dny) konání shromáždění

Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním, k dříve oznámeným shromážděním se nepřihlíží.

Na stejném místě se nesmí ve stejnou dobu konat jiné veřejné shromáždění. Pravidelně aktualizovaný přehled veřejných shromáždění konaných na území hlavního města Prahy je k nahlédnutí  zde  nebo při osobní návštěvě u odboru živnostenského a občanskosprávního (Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1, 2. patro, č. dv. 220,222 nebo 223). Nemělo by docházet ani ke kolizím s kulturními, sportovními a obdobnými akcemi konanými na shodném místě;

 • doba zahájení a předpokládaná doba ukončení shromáždění;
 • předpokládaný počet účastníků;
 • počet pořadatelů starších 18 let;
 • způsob označení pořadatelů – údaj, jakým způsobem budou pořadatelé odlišeni    od ostatních účastníků shromáždění (např. páskou na rukávu, cedulkou na klopě, barevnou vestou).

Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu    na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Není třeba oznamovat:

 • shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání;
 • shromáždění konaná v obydlích občanů;
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

Forma vyřízení na MHMP

Oznámení o konání shromáždění na území hl. m. Prahy je možné podat:

 • osobně u odboru živnostenského a občanskosprávního Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1, 
 • osobně v podatelně - bližší informace zde:  https://www.praha.eu/jnp/cz/kontakty/magistrat/podatelna/index.html
 • písemně na adrese:
  Magistrát hlavního města Prahy
  odbor živnostenský a občanskosprávní
  Jungmannova 29/35
  110 00  Praha 1
 • cestou datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) nebo elektronické podatelny (při dodržení podmínek pro podání dle správního řádu).

Informace o právu shromažďovacím

Další informace v oblasti práva shromažďovacího Vám poskytnou:

Osobní návštěva je možná na adrese: Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1 (nejlépe po telefonické domluvě, neboť nelze zaručit přítomnost úředních osob v kanceláři z důvodu plnění pracovních povinností mimo budovu úřadu).