Postup vyřízení věci

Zájemce o pořádání veřejné produkce, prezentace společnosti, kulturní nebo sportovní akce, či jakéhokoliv veřejného vystoupení, případně filmování nebo parkování za účelem filmování na veřejném prostranství v hlavním městě Praze, musí požádat vlastníka pozemních komunikací - hlavní město Prahu, případně jeho pověřeného správce - Technickou správu komunikací hlavního města Prahy o pronájem příslušné komunikace, a také získat od silničního úřadu povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.

 

1) Pronájem komunikace pro pořádání veřejné akce na území Pražské památkové rezervace 

2) Zvláštní užívání veřejného prostranství

Formuláře, náležitosti, doklady

ad 1) K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací požaduje odbor dopravy  a životního prostředí Úřadu městské části Praha 1 předložit tyto doklady:

Žádost o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací (formulář je k dispozici na úřadu městské části) a následující přílohy:

 • fotokopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) - právnická osoba,
 • fotokopie živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) - fyzická osoba,
 • plná moc k vyzvednutí rozhodnutí, příp. vzdání se odvolání - v případě zastupování žadatele,
 • okótovaný situační plánek s přesným zákresem místa záboru,
 • souhlas vlastníka, příp. správce dotčené komunikace - smlouva o pronájmu komunikace,
 • SPZ vozů (vjezd na pěší zónu).

 

ad 2a) K pronájmu komunikace Magistrátem hlavního města Prahy jsou třeba tyto  dokumenty:

Žádost o pronájem komunikace k pořádání veřejné akce a následující přílohy:

 • fotokopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) - právnická osoba,
 • fotokopie živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) - fyzická osoba,
 • plná moc pro zodpovědnou osobu (notářsky ověřená) - v případě zastupování žadatele,
 • situační plánek se zákresem použité plochy, včetně kót od fasády okolních domů, či jiných pevných bodů (plánky jsou k dispozici v informačním středisku MHMP),
 • náčrt přechodných zařízení, které budou v souvislosti s veřejnou akcí dočasně organizátorem umístěna,
 • program (harmonogram) akce,
 • počet a jména účinkujících,
 • předběžné souhlasné stanovisko silničního úřadu (v případech, které určí odbor hospodaření s majetkem MHMP dle charakteru veřejné akce).

 

ad 2b) K pronájmu komunikace TSK – Kontaktní Centrum TSK je třeba předložit:

Žádost o pronájem komunikace k pořádání veřejné akce (formulář lze získat v oblastní správě) a následující přílohy:

 • fotokopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) - právnická osoba,
 • fotokopie živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) - fyzická osoba,
 • plná moc pro zodpovědnou osobu (notářsky ověřená) - v případě zastupování žadatele,
 • situační plánek se zákresem použité plochy, včetně kót od fasády okolních domů, či jiných pevných bodů (plánky jsou k dispozici v informačním středisku MHMP),
 • případné další doklady upřesní Obchodní odd. TSK dle charakteru veřejné akce.

Úhrady, poplatky

1) Pronájem komunikace

Za pronájem komunikace pro pořádání veřejné akce se platí cena minimálně ve výši místního poplatku (viz vyhláška HMP č. 5/2011 Sb., o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.


2) Zvláštní užívání komunikací

Za zvláštní užívání komunikace se platí místní a správní poplatek:

 • místní poplatek je vyměřen dle vyhlášky HMP č. 5/2011 Sb., o místních poplatcích, za užívání veřejného prostranství,
 • správní poplatek je vybírán dle sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v této výši:
 • do 10 dnů    100,- Kč
 • do 1 měsíce    500,- Kč.

Lhůty k podání žádosti na MHMP

 • žádosti o filmování, krátká hudební a divadelní vystoupení (bez ozvučení, doba trvání cca 2 hodiny):

    1 měsíc před konáním akce

 • žádosti o uspořádání ostatních akcí, tj. většího rozsahu a delší doby konání (které jsou posuzovány Komisí Rady hlavního města Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace): nejméně 2 měsíce před konáním akce

Lhůty k vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

Záležitost vyřizuje

Odbor hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy objektů

adresa:  nám. Franze Kafky 1, Praha 1
číslo dveří: 412, 4. patro
telefon: 236 002 738
návštěvní dny: 

pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.
V ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

 

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. Obchodní odd.

adresa: Veletržní 1623/24, Praha 7
telefon: 222 232 453
návštěvní dny:  https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/kontakty/kontakty

 

Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy a životního prostředí

adresa:   Vodičkova 18 Praha 1
telefon:   224 216 279
návštěvní dny:  pondělí, středa  8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 17,30 hod.

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně magistrátu.

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

Právní úprava

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • vyhláška HMP č. 5/2011 Sb., o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
 • nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací