Postup vyřízení věci

V hlavním městě Praze je možno nabízet, prodávat zboží nebo nabízet, poskytovat služby mimo provozovnu k tomuto účelu určenou rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hod., míst pro konání trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst, míst pro nabídku zboží a míst pro nabídku služby v příloze č. 1 k  nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád (dále jen „tržní řád“) a za podmínek a pravidel tržním řádem stanovených. Má-li fyzická nebo právnická osoba zájem rozšířit seznam míst uvedených v příloze č. 1 k tržnímu řádu, podá návrh na změnu přílohy tržního řádu zařazením nového místa odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy. Návrh lze podat i příslušnému odboru (zpravidla živnostenskému nebo dopravy) úřadu městské části, v jejíž lokalitě se navrhované místo nachází. Návrhy jsou projednány v rámci novelizace tržního řádu.  Po připomínkovém řízení, ve kterém se k návrhům vyjadřují městské části, odbory magistrátu a další připomínková místa (např. Městská policie HMP, Hygienická stanice HMP, Technická správa komunikací, atd.), rozhoduje o zařazení vybraných míst do přílohy č. 1 k tržnímu řádu Rada hlavního města Prahy, v jejíž kompetenci je schválení konečného znění novely tržního řádu. Navrhovatel je po schválení novely tržního řádu písemně vyrozuměn o výsledku.

Zařazení do uvedeného nařízení nenahrazuje jiná povolení či rozhodnutí vydávaná podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

Formuláře, náležitosti, doklady

 

Návrh lze též podat bez formuláře s uvedením následujících údajů:

  • druh místa pro nabídku, prodej zboží nebo pro nabídku, poskytování služeb (tržnice, tržiště, tržní místo, restaurační zahrádka v době po 22. hod., místo pro konání trhů (druhy trhů upraveny v § 2 odst. 3 nařízení), trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku zboží a místo pro nabídku služby
  • adresa navrhovaného místa (městská část, ulice, číslo popisné a orientační, číslo parcely, GPS - globální polohový systém, případně další upřesnění)
  • výměra navrhovaného místa v m2
  • počet prodejních míst v rámci navrhovaného místa
  • prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení)
  • doba provozu, tj. celoročně nebo příležitostně, jako určité období roku s konkrétním datem (pokud ji nestanoví nařízení)
  • sortiment (druh zboží nebo služby)

přílohy:

  • situační plánek místa
  • další upřesňující doklady: průkaz živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku,  stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl.m.Prahy, drážního úřadu apod.

Tržní řád se aktualizuje a vydává zpravidla jedenkrát ročně.

Forma vyřízení na MHMP

Návrh doplněný uvedenými doklady a označený názvem odboru se podává prostřednictvím  pošty, podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adrese: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, elektronické podatelny: posta@praha.eu nebo datové schránky: ID DS: 48ia97h.

Záležitost vyřizuje

odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1

JUDr. Irena  Šefčíková

č. dv. 217, II. patro

e-mail: irena.sefcikova@praha.eu

telefon    236 002 437

Možnosti odvolání

Proti rozhodnutí rady hlavního města Prahy se nelze odvolat; tržní řád je obecně závazným právním předpisem, na který se nevztahuje správní řád.

Informativní přehled požadavků zvláštních orgánů na prodej realizovaný v režimu tržního řádu, včetně seznamu odkazů na související předpisy (i EU)

Další informace, týkající se některých povinností spojených s prodejem zboží mimo provozovnu k tomuto účelu určenou rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavením zákonem, jsou obsaženy v níže uvedených přílohách. Jsou zde uvedeny požadavky dle speciálních předpisů, na které bylo v rámci přípravy tržního řádu upozorněno Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Městskou  veterinární správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a to zejména v souvislosti s prodejem živočišných a rostlinných výrobků a poskytováním občerstvení. V samostatné příloze jsou uvedeny požadavky požární bezpečnosti pro umisťování prodejních stánků, na které bylo upozorněno Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

Předpisy Evropské unie doporučujeme hledat přes EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Základní hygienické požadavky při provozování stravovacích služeb, pro prodej zmrzliny ve stánkovém prodeji a pro farmářské trhy

Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany SZPI

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na tržištích a tržnicích

Požadavky požární bezpečnosti pro umístění prodejních stánků u stávajících objektů

 Právní úprava