Nařízení se vztahuje na území Pražské památkové rezervace  a k ní přiléhající vymezenou část území městské části Praha 2.

Na základě tohoto nařízení je zakázáno šíření reklamy:

 • rozdáváním letáků, navštívenek, vizitek, brožur, katalogů a podobných tištěných propagačních materiálů   - jedná se o jakékoli šíření těchto tiskovin, tedy i jejich rozdávání kolemjdoucím, zasunování pod stěrače aut, umístění svazků letáků na veřejně přístupných místech k dobrovolnému odběru apod., nejde o případy soukromého předávání vizitek např. při setkání osob na veřejném prostranství, 
 • realizované na plakátech z jakéhokoli materiálu a na fóliích s potiskem (kromě fólií na dopravních prostředcích),
 • na tabulích, tyčích, pultech  či jiných konstrukcích a zařízeních a na  upoutaných balónech a plovoucích předmětech - zákaz se vztahuje na reklamu realizovanou na těchto nosičích např. pochůzkovým způsobem, kdy jsou nesena různá reklamní sdělení, popřípadě jsou tato reklamní sdělení na nositele zavěšena, dále na reklamu pomocí opřených nosičů a nepostihuje samozřejmě plakátovací zařízení umístěná na základě povolení podle stavebního zákona, 
 • umístěné na dodatečných konstrukcích na dopravních prostředcích – tento zákaz  se nevztahuje na reklamy umístěné na dopravních prostředcích přímo, bez přídavné konstrukce – nalepené reklamní folie a reklamy na prostředcích městské hromadné dopravy a uvnitř nich, 
 • realizované dopravními prostředky tak, že automobily, přívěsy apod. jsou umístěné na veřejně přístupném místě právě za účelem šíření reklamy nebo jejichž  hlavním účelem jízdy je šíření reklamy, 
 • zvukem či obrazem – zakázanými reklamními medii jsou např. tlampače, reproduktory, obrazovky, displeje, monitory apod.,  pokud se nejedná o šíření rozhlasového a televizního vysílání,
 • reklamním periodickým tiskem -  za který se pro účely tohoto nařízení považují  především letáky zvoucí převážně na kulturní představení, které jsou ministerstvem kultury zaregistrovány jako periodika (nejedná se o rozdávané  noviny jako např. Metro a další),
 • na převěsech a plachtách z jakéhokoliv materiálu, kromě těch, které jsou umístěny pouze na stavebním lešení stojícím na přiléhající komunikaci po dobu provádění stavebních prací na objektu, který kryjí, pokud tyto převěsy a plachty zároveň zobrazují tento objekt a plocha vlastní reklamy nečiní více naž 20 % celkové plochy převěsu nebo plachty, 
 • reklamními převleky, do nichž jsou oblečeny osoby, které se pohybují nebo postávají. 

Nařízení se nevztahuje  na:

 •  prezentaci charitativních akcí, prezentace politických stran a hnutí včetně volební prezentace - režim zákona o regulaci reklamy se nevztahuje na prezentace politických stran, protože účelem reklamy je podpora podnikatelské činnosti a tu mají politické strany ze zákona zakázanou; charitativní akce rovněž nemají charakter podnikatelské činnosti. Proto např. rozdávání letáků, propagujících tyto akce, včetně vlastního průběhu akcí (např. veřejných sbírek, propagaci cílů neziskových organizací, církví, volebních kampaní v rámci voleb do Parlamentu, orgánů obcí apod.) nepodléhá režimu nařízení,
 •  shromáždění, pouliční průvody a manifestace svolané podle  zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím – jedná se o shromáždění, manifestace, průvody řádně svolané, tj. i oznámené příslušnému orgánu obce; některá shromáždění nepodléhají oznamovací povinnosti, např. shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutě a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání.

Za porušení tohoto  nařízení hrozí šiřiteli zakázané reklamy, podle toho zda je či není podnikatelem,  pokuta podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,  až do 2 mil. Kč, v případě pokuty uložené příkazem na místě do 10 000 Kč.

Právní úprava:

Nařízení č. 26/2005 Sb.hl.m.Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů platné znění účinné od 26.1.2017