2) Zvláštní užívání veřejného prostranství

Zájemce o realizaci veřejné akce musí požádat příslušný silniční úřad, kterým je pro území Pražské památkové rezervace (území městské části Praha 1) odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 1, o tato dvě vyjádření:

a)  předběžné souhlasné stanovisko se zvláštním užíváním veřejného prostranství.

Žádost o předběžné vyjádření silničního úřadu podává žadatel v případech, které určí odbor obchodních aktivit MHMP v závislosti na druhu a charakteru veřejné akce.

b)  rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství

Odbor dopravy a životního prostředí posuzuje žádost především z hlediska dopadu veřejné akce na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Součástí vydaného rozhodnutí jsou též podmínky, které je žadatel povinen při pořádání veřejné akce dodržet.

Upozornění:

Přílohou žádosti o uvedené rozhodnutí musí být smlouva o pronájmu komunikace (viz bod 1).