Dne 1. 6. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost § 8:

  1. Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
  2. Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, kdy podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, a dopravní úřad postupuje podle ustanovení § 35b odst. 5 téhož zákona, tj. podává živnostenskému úřadu  návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

 

Stanovení směnného kurzu pro rok 2021

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši:

Pro rok 2021 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2020/C 325/09):

1 euro = 26,918 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

  • 242 262 Kč  pro jedno vozidlo a
  • 134 590 Kč  pro každé další vozidlo

Postup vyřízení věci

O vydání  osvědčení FZD  k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby dopravce žádá na každý kalendářní rok a dokládá se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.10. 2009 platného od 4. 12. 2011, jedním z níže uvedených způsobů:

1) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za uzavřené účetní období, které ověřil AUDITOR nebo „jiná řádně oprávněná osoba“:

a) AUDITOR (výrok auditora, včetně rozvahy)

b) DAŇOVÝ PORADCE: přiloží prostou kopii osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

c) ÚČETNÍ: přiloží prostou kopii  výpisu z živnostenského rejstříku

d) SPRÁVCEM DANÍ FÚ účetní závěrka bude opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

2) FYZICKÁ OSOBA - DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) DP bude opatřeno ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

3) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE – smlouva na 12 měsíců aktuálního roku nebo potvrzení pojišťovny o platnosti smlouvy pro aktuální rok

4) POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI – smlouva od 1.1. do 31.12. aktuálního roku

5) BANKOVNÍ ZÁRUKA – vinkulace –  na dobu 12 měsíců

 

Žádost o vydání výpisu z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

 

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese https://www.praha.eu.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1,  místn. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309
návštěvní dny: pondělí 8.00 – 18.00 hod.
  středa  8.00 – 18.00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu

 

Právní úprava

 

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009,  kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady
  • Zákon č. 111/1994 2020 10  Sb.  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška č. 478/2000 2020ASPISb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhl č. 341/2002 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - definice pojmu nákladní a speciální vozidlo