Dne 1. 8. 2022 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost § 8:

 1. Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie. Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

 2. Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do nejpozději do 31. srpna tohoto roku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, kdy podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, a dopravní úřad postupuje podle ustanovení § 35b odst. 5 téhož zákona, tj. podává živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

 

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2022/C 381/04, který činí 1 euro = 24,527 Kč, pro rok 2023 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 220 743,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
 • 122 635,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
 • 22 074,3 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB (2022/C 381/04, který činí 1 euro = 24,527 Kč pro rok 2023 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

 • 44 148,6 Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,
 • 22 074,3 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Postup vyřízení věci

O vydání  osvědčení FZD  k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby dopravce žádá na každý kalendářní rok a dokládá se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.10. 2009 platného od 4. 12. 2011, jedním z níže uvedených způsobů:

1) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za uzavřené účetní období, které ověřil AUDITOR nebo „jiná řádně oprávněná osoba“:

a) AUDITOR (výrok auditora, včetně rozvahy)

b) DAŇOVÝ PORADCE: přiloží prostou kopii osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

c) ÚČETNÍ: přiloží prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku

d) SPRÁVCEM DANÍ FÚ účetní závěrka bude opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů nebo doklad o podání na FÚ

2) FYZICKÁ OSOBA - DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) DP bude opatřeno ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů nebo doklad o podání na FÚ

3) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE – smlouva na 12 měsíců aktuálního roku nebo potvrzení pojišťovny o platnosti smlouvy pro aktuální rok

4) POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI – smlouva od 1. 1. do 31. 12. aktuálního roku

5) BANKOVNÍ ZÁRUKA – vinkulace – na dobu 12 měsíců

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti o FZD je k dispozici na internetové adrese praha.eu.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Žádost o vydání výpisu z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309
návštěvní dny: pondělí 8.00 – 18.00 hod.
  středa  8.00 – 18.00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu

Právní úprava

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady,

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - definice pojmu nákladní a speciální vozidlo.