Žádáme pozvané účastníky testu, aby si v den konání s sebou přinesli negativní vyšetření na Covid, které není starší než 48 hodin, pokud jej mají. V opačném případě je v budově úřadu MHMP zdravotní pracoviště, kde budou po prezenci vyšetření na SARS-COV-2 (zdarma). Je potřebné s sebou donést kartičku zdravotního pojištění.   

 

TERMÍNY zkoušek  v roce 2021:   

 

Druhy dopravy:

 •  Osobní doprava provozovaná vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 •  Nákladní doprava provozovaná vozidlem nebo jízdní soupravou nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

 

Zkoušky se organizují v počítačové místnosti:  Jungmannova 29,  Praha 1, místn. č. 101a,  I. patro  

Uvedené termíny jsou pro osobní a nákladní dopravu, mimo zkoušek z místopisu pro řidiče taxislužby.

A K T U A L I T Y:

 • Odborná způsobilost pro tzv. "malou dopravu" - pro nákladní dopravu provozovanou vozidly do 3,5 tuny a pro osobní dopravu provozovanou vozidly do 9 osob vč. řidiče se neprokazuje.
 • Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z předmětů stanovených prováděcím právním předpisem přede dnem nabytí účinnosti zákona č.119/2012 Sb., nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru a kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávali činnost odpovědného zástupce pro některý z druhů osobní (nákladní) dopravy a  nebo měli platnou koncesi k provozování některého z druhů osobní nebo nákladní dopravy, vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro osobní  nebo nákladní dopravu. Žádost o vydání osvědčení lze podat nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona; není-li žádost podána, odborná způsobilost uplynutím této lhůty zaniká.
 • Dne 4. 12. 2011 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, mající přímý dopad na zkoušky odborné způsobilosti. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 Postup vyřízení věci:   

 • Zkoušky pro získání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby skládá žadatel podle ust. § 8a odst 4 zákona o silniční dopravě  před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Dopravní úřad Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) je tedy příslušný vyzkoušet žadatele, kteří mají trvalý pobyt v Praze.
 • K vykonání zkoušky odborné způsobilosti je nutné se přihlásit:  elektronicky, nebo  písemně na předtištěných formulářích.
 • Na základě podané nebo zaslané přihlášky dopravní úřad žadatele zařadí na zkoušku a následně mu toto elektronicky nebo písemně oznámí zasláním pozvánky, ve které je uvedeno datum, místo a čas konání zkoušky.
 • Zkouška je písemná, v českém jazyce a skládá se z testu a případové studie.
 • Otázky testu obsahově vychází z okruhu stanovených právních norem (.pdf) a vzorová zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy.
 • Odborná způsobilost se prokazuje  zvlášť pro každý druh dopravy.
 • Podrobnosti o zkouškách jsou obsaženy  v ucelené informaci pro žadatele.
 • V případě  ztráty  osvědčení si může žadatel požádat o vydání duplikátu Vydání je zpoplatněno podle přísl. ustanovení zákona o poplatcích ve výši 100,- Kč.
 • Výměna osvědčení o odb. způsobilosti, vydaného před 4.12.2011 na základě žádosti o výměnu do 30 dnů od podání je osvobozena od správního polatku. (čl. II odst. 4 a 5 zák. č. 119/2012 Sb.).

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, nebo v informacích - Jungmannova 29, Praha 1.

V přihlášce je třeba:

 • vyplnit čitelně všechny předtištěné kolonky (včetně kompletní adresy trvalého pobytu, doručovací adresu, místo narození),
 • vypsat termín, kdy chce žadatel zkoušku skládat současně je možné ověřit si telefonicky, zda již není vybraný termín obsazen jinými žadateli - č. 236 004 231 nebo 236 004 371. Termíny jsou vyvěšeny pro všechny druhy doprav na úřední desce.
 • Při elektronickém podání systém automaticky potvrdí pouze přijetí žádosti. Zda je termín ještě skutečně volný, potvrdí až následně doručená pozvánka s datem zařazení na zkoušku.

Záležitost vyřizuje
 

odbor dopravních agend, oddělení dopravního úřadu

 

adresa: telefon: návštěvní dny:
Jungmannova 29, Praha 1

Mgr. K. Klimešová: 236 004 231, kanc. 145
Bc. J.Hák: 236 004 371, kanc. 145

pondělí: 12,00 – 17,00 hod.,
středa:  8,00 – 18,00 hod.

 


Forma vyřízení na MHMP

Vyplněná a podepsaná přihláška se podává do podatelny nebo ji lze poslat poštou na adresu uvedenou v záhlaví v rámečku na přihlášce. Přihlášky lze posílat elektronicky, nelze se však hlásit telefonicky, protože přihlášky musí projít spisovou poštou MHMP.

adresa podacího místa odboru dopravních agend: 

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 11000 Praha1 
návštěvní dny podacího místa:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.   středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

krátká adresa na tuto stránku:  www.z.praha.eu


Právní úprava