Druhy dopravy:

 •  Osobní doprava provozovaná vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 •  Nákladní doprava provozovaná vozidlem nebo jízdní soupravou nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

TERMÍNY zkoušek  v roce 2022:   7. 11.,  5. 12. 2022   

TERMÍNY zkoušek  v roce 2023:  2. 1.,  6. 2.,  6. 3.,  3. 4.,  2. 5.,  5. 6.,  10. 7.,  4. 9.,  2. 10.,  6. 11.,  4. 12. 2023   

 • Zkoušky se organizují v počítačové místnosti:  Jungmannova 29,  Praha 1, místn. č. 021,  přízemí, naproti recepce (informační kanceláře)   

 • Uvedené termíny jsou pro osobní a nákladní dopravu. Odborná způsobilost pro tzv. "malou dopravu" (např. taxislužbu) - se již neprokazuje.
 • Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5  tuny, nově i pro tato vozidla plnit podmínku finanční způsobilosti a rovněž podmínku odborné způsobilosti.
 • Změny v podnikání malými vozidly k 21. 5. 2022

 • Dne 4. 12. 2011 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavedly společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, mající přímý dopad na zkoušky odborné způsobilosti. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.
 • Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost prokázána zkouškou předmětů stanovených prováděcím právním předpisem přede dnem nabytí účinnosti zákona č.119/2012 Sb., místně příslušný dopravní úřad na základě žádosti o duplikát vydá zdarma osvědčení nové:
  • a) Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  • b) Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů osobní dopravy s výjimkou taxislužby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona


 Postup vyřízení věci:   

 • Zkoušky pro získání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby skládá žadatel podle ust. § 8a odst 4 zákona o silniční dopravě  před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Dopravní úřad Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) je tedy příslušný vyzkoušet žadatele, kteří mají trvalý pobyt v Praze. ( Zkušební řád  )
 • K vykonání zkoušky odborné způsobilosti je nutné se přihlásit:  elektronicky, nebo  písemně
 • Na základě podané nebo zaslané přihlášky dopravní úřad žadatele zařadí na zkoušku a následně mu toto elektronicky nebo písemně oznámí zasláním pozvánky, ve které je uvedeno datum, místo a čas konání zkoušky.
 • Zkouška je v českém jazyce a skládá se z testu a případové studie.
 • Otázky testu obsahově vychází z okruhu stanovených právních norem (.pdf) a vzorová zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy.
 • Odborná způsobilost se prokazuje  zvlášť pro každý druh dopravy, obě zkoušky nelze skládat v jeden den (termín).
 • Podrobnosti o zkouškách jsou obsaženy  v ucelené informaci pro žadatele.
 • V případě  ztráty  osvědčení si může žadatel požádat o vydání duplikátu (žádost o duplikát) Vydání je zpoplatněno podle přísl. ustanovení zákona o poplatcích ve výši 100,- Kč.
 • Výměna osvědčení o odb. způsobilosti, vydaného před 4. 12. 2011 na základě žádosti o vydání vydá úřad do 30 dnů od podání osvědčení nové tento úkon je osvobozen od správního poplatku. (čl. II odst. 4 a 5 zák. č. 119/2012 Sb.).

Formuláře, náležitosti, doklady

Potřebný formulář (písemně) je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, nebo v informacích - Jungmannova 29, Praha 1.

V přihlášce je třeba:

 • vyplnit čitelně všechny předtištěné kolonky (včetně kompletní adresy trvalého pobytu, doručovací adresu, místo narození),
 • Při elektronickém podání systém automaticky potvrdí pouze přijetí žádosti. Zda je termín ještě skutečně volný, potvrdí až následně doručená pozvánka s datem zařazení na zkoušku.

Záležitost vyřizuje
 

odbor dopravních agend, oddělení dopravního úřadu

 

adresa: telefon: návštěvní dny:
Jungmannova 29, Praha 1

Hana Kučerová 236005829,
 

pondělí: 8,00 – 18,00 hod.,
středa:  8,00 – 18,00 hod.

 


Forma vyřízení na MHMP

Vyplněná a podepsaná přihláška se podává do podatelny nebo ji lze poslat poštou na adresu uvedenou v záhlaví v rámečku na přihlášce. Přihlášky lze posílat elektronicky, nelze se však hlásit telefonicky, protože přihlášky musí projít registrací - spisovou službou MHMP.

adresa podacího místa odboru dopravy: 

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 11000 Praha1 
návštěvní dny podacího místa:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.   středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

Právní úprava