A K T U A L I T Y  v  taxislužbě :

Upozornění na konec platnosti některých taxametrů jako měřidla. Podle opatrením ČMI č. 0111-OOP-C025-14 některé taxametry po 1. 1. 2015 přestanou splňovat podmínky pro měřidlo. Ucelená informace dává přehled o postupu uživatelů, dle jednotlivých typů taxametrů.

Upozornění na konec platnosti průkazů řidičů taxislužby. V souladu s Přechodným ustanovením zákona č. 102/2013, kterým byl novelizován zákon o silniční dopravě, připomínáme, že průkazy řidičů taxislužby, které byly vydány v období  od  1. září  2010 do 30. dubna 2013, jsou platné pouze do  1. května 2014.

Změna zákona o silniční dopravě č. 102/2013 Sb, vyšla v sbírce zákonů, částka 46. Tato změna je platná od 1.5.2013. Komentář ministerstva dopravy lze nalézt na stránkách MDČR . Úplne znění zákona o sil dopravě a jeho prováděcí vyhlášky

 • Zákonem č. 119/2012 se mění zákon o silniční dopravě a m.j. se ruší podmínka odborné způsobilosti kvydání koncese pro tzv. "malou dopravu" - taxislužbu a příležitostou osobní (pro nákladní do 3,5 t celk. hm. nebyla odb. způsobilost potřebná nikdy).
 • od 1.1.2013 se mění vyhláška č. 3/2012 Sb.HMP. Všem držitelům Souhlasu s užíváním taxistanoviště byla koncem roku 2012 písemně vypovězena smlouva a do března 2013 je potřebné si u TSK tuto smlouvu obnovit Info: www.stafly.er.cz . Nově budou vydávány Souhlasy i pro řidiče na stanovištích se správcem, kde je žadatelem o vydání souhlasů (červených průkazek) příslušný správce.
 • od 1. 6. 2012 se snižuje správní poplatek (pol. 34 /13) za vydání žlutého průkazu řidiče taxsilužby z 1000,- na 500,- Kč Podle ust. § 5 odst. 2 zák. o poplatcích je splatnýpředem, doklad o zaplacení poplatku je tedy součástí podání.
 • Ministerstvo dopravy ČR na svých stránkách zveřejňuje aktuální informace k taxislužbě s plošnou platností v ČR
 • vyhláška č. 18/2006, kterou se stanoví provozní řád taxistanovišť byla nahrazena vyhláškou č. 3/2012 Sb.HMP - kde se kromě jiného mění kvalitativní typové zařazení vozidel pro užití na stanovištích TAXI, zřízených městem, podle ust. § 21a odst 2 zákona o silniční dopravě. Tato vyhlášky byla s platností od 1.1.2013 změněna vyhl č. 21/2012 Sb.HMP, změny jou již zahrnutry zde ve znění 3/2012
 • Dopravní úřad nemůže a nebude výpisy z bodového hodnocení akceptovat při žádosti o průkaz řidiče taxislužby ! Od ledna 2009 přepážky Czechpoint v celé ČR (pošty, úřady apod.) poskytují pro občany výpisy bodového hodnocení osoby řidiče. Tato listina obsahuje pouze přehled přestupků, za které byly odebrané body a jejich celkový počet. Výpis z bodového hodnocení osoby z CzechPointu  není výpisem z karty řidiče pro potřeby dopravního úřadu - pro řidiče taxislužby. Výpis z CzP má pouze informativní charakter, není určen pro styk s úřady, není ani cílem, aby nahradil výpis z karty řidiče, který vydávají pouze místně příslušné útvary dopravně správních agend tam, kde by řidič žádal o svůj ŘP.  
 • Provozní řád taxistanovišť   (zveřejněný ve  vyhl. č. 3/2012 Sb.HMP)  - je uplatněn i na dodatkové tabulce pro jízdu ve vyhrazených pruzích. Užití pruhů se tedy řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích a neoprávněné užití je stíháno jako každé porušení  dopravních předpisů 

 • Vyhláška č. 20/2006 Sb.HMP, o cenách v taxislužbě

 • Klasifikace vozidel, podle které je stanovena třída vozidel na taxistanoviště zřízená městem (bez  výhrad a výjimek platná po 1.1.2009) a pro jízdu ve vyhrazemných pruzích
 • Od dubna 2008 jsou zkoušky vnitrostátní a mezinárodní příležitostné osobní dopravy součástí zkoušek osobní dopravy v oddělení dopravním:
 • Zkoušky řidičů taxislužby z  místopisu   se od ledna 2008 již neorganizují na ÚDI ale na MHMP, informace naleznete zde. Na tyto zkoušky se mohou přihlásit pouze řidiči tzaxislužby - držitelé planého žlutého průkazu. Jeho číslo je potřebné vyplnit do přihlášky.
 • Provozovatele taxislužby upozorňujeme na Provozní řád taxistanovišť   (zveřejněný ve  vyhl č. 3/2012 Sb.HMP)

 • Ustanovení o  o z n a č e n í   vozidel taxislužby a  c e n í k ů.


Záležitost vyřizuje:  odbor dopravních agend, oddělení taxislužby

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
telefon: 236004290,  Ing. Vlad. Moravec
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.

Forma vyřízení na MHMP

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

 

adresa podacího místa odboru dopravních agend:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.
  středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

Právní úprava