Vydání eurolicence 1 000,- Kč a opis eurolicence 200,- Kč

Ode dne 4.12.2011 platí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.

Postup vyřízení věci

O vydání eurolicence si dopravce požádá na příslušném formuláři shodném s formulářem o finanční způsobilost.

O vyřízení žádosti je dopravce informován dopisem obsahujícím výzvu k zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč za eurolicenci a za jeden opis 200,- Kč.

Číslované opisy neobsahují SPZ/RZ vozidla, pro vydání je rozhodující počet ohlášených vozidel. Při rozšíření vozového parku tuto změnu dopravce oznámí na shodném formuláři a současně si požádá o vydání dalších opisů eurolicencí.

§33a

(7)  Eurolicence a její opisy pozbývají platnosti dnem zániku koncese nebo uplynutím doby, na kterou byly vydány. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly eurolicence a její opisy vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

§33e

(3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Dopravce je povinen odevzdat původní doklady dopravnímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář  žádosti je k dispozici na internetové adrese praha.eu.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Forma vyřízení na MHMP

  1. Dopravce vyplní žádost, do které postačí vložení kopie tabulky, která je přílohou Osvědčení o fin. způsobilosti (seznam vozidel), a označí (zaškrtne) ta vozidla, pro která žádá vystavení opisů eurolicence. Svým  podpisem potvrdí správnost seznamu a připíše kontrolní součet (počet) vozidel – žádaných opisů. K žádosti doloží platný aktuální výpis z živnostenského rejstříku.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 18,00 hod.
  středa  8,00 – 18,00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu

Právní úprava

  • 111/1994 2020 10 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhl č. 478/2000 2020ASPI k zákonu o silniční dopravě
  • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
  • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006