O eurolicenci si požádá každý dopravce, který provozuje silniční dopravu vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla), nákladní mezinárodní provozovaná nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla).

§33a

(7)  Eurolicence a její opisy pozbývají platnosti dnem zániku koncese nebo uplynutím doby, na kterou byly vydány. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly eurolicence a její opisy vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

§33e

(3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Dopravce je povinen odevzdat původní doklady dopravnímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Postup vyřízení věci

O vydání eurolicence si dopravce požádá na příslušném formuláři shodném s formulářem o finanční způsobilost.

O vyřízení žádosti je dopravce informován dopisem obsahujícím výzvu k zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč za eurolicenci a za jeden opis 200,- Kč.

Číslované opisy neobsahují SPZ/RZ vozidla, pro vydání je rozhodující počet ohlášených vozidel. Při rozšíření vozového parku tuto změnu dopravce oznámí na shodném formuláři a současně si požádá o vydání dalších opisů eurolicencí.

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese praha.eu.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Forma vyřízení na MHMP

Dopravce vyplní žádost, do které postačí vložení kopie tabulky, která je přílohou Osvědčení o fin. způsobilosti (seznam vozidel) a připíše počet žádaných opisů. K žádosti doloží platný aktuální výpis z živnostenského rejstříku.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 18,00 hod.
  středa  8,00 – 18,00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu

Právní úprava

  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

  • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy,

  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.