Vydání eurolicence 1 000,- Kč a opis eurolicence 200,- Kč

Ode dne 4.12.2011 platí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.

Postup vyřízení věci

O vydání eurolicence si dopravce požádá na příslušném formuláři shodném s formulářem o finanční způsobilost.

Dopravní úřad posoudí podanou žádost a vyhotoví  Eurolicenci a spolu s ní tolik číslovaných opisů eurolicence, kolik vozidel pro dopravu dopravce ohlásil.

O vyřízení žádosti je dopravce informován dopisem obsahujícím výzvu k zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč za eurolicenci a za jeden opis 200,- Kč.

Číslované opisy neobsahují SPZ/RZ vozidla, pro vydání je rozhodující počet ohlášených vozidel. Při rozšíření vozového parku tuto změnu dopravce oznámí na shodném formuláři a současně si požádá o vydání dalších opisů eurolicencí.

§33a

(7)  Eurolicence a její opisy pozbývají platnosti dnem zániku koncese nebo uplynutím doby, na kterou byly vydány. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly eurolicence a její opisy vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

§33e

(3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Dopravce je povinen odevzdat původní doklady dopravnímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Formuláře, náležitosti, doklady

Papírový formulář žádosti je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), Mariánské náměstí 2, Praha 1 (po – čt  8,00 – 18,00 hod., pá 8,00 – 16,00 hod.),  v informacích budovy Jungmannova 29, Praha 1.
VZOR plné moci eurolicence............

Forma vyřízení na MHMP

  1. Dopravce vyplní žádost, do které postačí vložení kopie tabulky, která je přílohou Osvědčení o fin. způsobilosti (seznam vozidel), a označí (zaškrtne) ta vozidla, pro která žádá vystavení opisů eurolicence. Svým  podpisem potvrdí správnost seznamu a připíše kontrolní součet (počet) vozidel – žádaných opisů. K žádosti doloží platný aktuální výpis z živnostenského rejstříku. Žádost je po obdržení vyřízena a dopravci je zaslané písemné vyrozumění se složenkou. Dopravní úřad preferuje distribuci eurolicencí poštou do vlastních rukou dopravce, zásilka bude odeslána po zaplacení poplatku a jeho připsání na účet města. V případě zájmu o osobní převzetí se dostaví dopravce v úředních hodinách s ústřižkem složenky, nebo dokladu o zaplacení z pokladny MHMP  na dopravní úřad MHMP,  Jungmannova 29, 1. patro,  místnost č. 144, kde dopravci osobně, zplnomocněné osobě či statutárnímu zástupci právnické osoby po předložení průkazu totožnosti budou požadované listiny vydány. 
  2. V případě současné žádosti o FZD a eurolicence dopravce vyplní žádost zcela obdobně  jako v předchozích letech (doloží změny vozového parku, daňové přiznání atd.), v tabulce či příloze označí vozidla pro eurolicence a žádost podá. Spolu s osvědčením o FZD pak obdrží výzvu k zaplacení – převzetí a složenku.
  3. Noví žadatelé o koncesi pro dopravu žádají před jejím vydáním o finanční způsobilost, avšak nemohou současně žádat o vydání eurolicencí, neboť nejsou ještě držiteli příslušného platného živnostenského oprávnění. Po vydání pravomocného rozhodnutí o koncesi (výpis z živnostenského rejstříku) si dopravce požádá znovu  o vydání eurolicence a opisů dle počtu registrovaných vozidel.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení dopravního úřadu

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod.
  středa  8,00 – 18,00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu

Právní úprava

  • 111/1994 (2020) o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhl č. 478/2000 2020ASPIk zákonu o silniční dopravě
  • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
  • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006