UPOZORŇUJEME, že od 1. 7. 2020 dochází ke změně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

§ 21a                Evidence vozidel taxislužby

 

(1) Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud

a) jde o vozidlo kategorie L nebo M114),

b) je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel14) provozovatelem vozidla,

c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a

d) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v odstavci 6 písm. d).

 

                (2) V žádosti podle odstavce 1 dopravce uvede

a) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a

b) typ a výrobní číslo taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván, případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně podle § 21 odst. 5 nebo 6.

                (3) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis z této evidence. Výpis opatří jménem, příjmením a podpisem oprávněné úřední osoby, která výpis vyhotovila, a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky.

                (4) Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů uvedených v odstavci 2 písm. b) nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny. Na základě oznámení zapíše dopravní úřad změnu údajů v evidenci vozidel taxislužby a vydá dopravci nový výpis z této evidence.

                (5) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá dopravní úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno, evidenční nálepku vozidla taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby tato nálepka nebyla umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána. Umístění nálepky na vozidlo taxislužby, pro které byla vydána, se nepovažuje za označení vozidla v rozporu s § 21 odst. 7 písm. b) nebo § 21d odst. 5.

----------------------

a) stávající dopravci s již zařazenými vozidly:  do vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby lze užívat k provozování taxislužby i bez označení touto nálepkou, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

- b) noví dopravci nebo nově evidovaná vozidla po 1. 7. 2020: ve velkém TP musí být dopravce zapsán jako provozovatel vozidla s IČO, jinak vozidlo nebude zapsáno. zápis, resp. vydání evidenční nálepky  je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč

 

INFO: https://mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Shrnuti-zmen-v-taxisluzbe-k-1-cervenci-2020

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Podnikající osoba nebo pověřená osoba na základě plné moci.

POSTUP VYŘÍZENÍ

Evidence vozidel taxislužby se vyřizuje osobně. Žadatel si u vstupu do budovy vyzvedne pořadové číslo (úsek odd. služeb veřejnosti, oblast – taxislužba), po vyzvání bude obsloužen v přízemí Škodova paláce na přepážkách č. 13 - 20. Pro vyřízení žádosti předloží žadatel doklad totožnosti, pověřená osoba navíc předloží plnou moc od dopravce, dále sdělí IČO dopravce, registrační značku vozidla a údaje k taxametru (výrobní číslo a typ taxametru). Nově se neeviduje číslo paměťové jednotky, to však neznamená, že ji dopravce v taxametru nemůže ponechat (některé typy txm bez paměťové karty nefungují). 


KDE LZE VYŘÍDIT

Magistrát hlavního města Prahy

odbor služeb, oddělení služeb veřejnosti

adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, Škodův palác
přepážky:  přízemí
telefon: 800 100 000
informační e-mail: info@praha.eu

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00 – 18:00 hodin
Úterý 8:00 - 15:00 hodin
Středa 8:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
Pátek 8:00 - 11:00 hodin

 

POPLATKY A LHŮTY

  • správní poplatek za vydání Výpisu z evidence vozidel taxislužby (např. změna údajů) je ve výši 50 Kč
  • správní poplatek za vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby je ve výši 500 Kč
  • úkon se provádí na počkání, pokud vyřízení žádosti nebrání provozní nebo jiné důvody

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

 Elektronické podání žádosti je možné prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h nebo zasláním na adresu elektronické podatelny posta@praha.eu při dodržení standardu elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. U výpisů zaslaných žadateli elektronicky je nezbytné provést shodu výstupu se vstupem připojením ověřovací doložky autorizovanou konverzí v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, za poplatek.

FORMULÁŘE

Právní úprava