Ve smyslu § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě: 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

(1)   Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud

a)     jde o vozidlo kategorie L nebo M114);

b)     dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích14);

c)      vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a

d)     vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v odstavci 5 písm. d).

(2)   V žádosti podle odstavce 1) dopravce uvede

a)     státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a

b)     typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván, případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4.

(3)   Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis z této evidence. Výpis opatří jménem, příjmením a podpisem oprávněné úřední osoby, která výpis vyhotovila, a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky.

(4)   Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů uvedených v odstavci 2 písm. b) nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny.

(5)   Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud

a)     vozidlo nesplňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c);

b)     dopravce pozbude oprávnění k provozování silniční motorové dopravy osobní malými vozidly;

c)      o to dopravce požádá, nebo

d)     dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 35 odst. 2 písm. l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Podnikající osoba nebo pověřená osoba na základě plné moci.

POSTUP VYŘÍZENÍ

Evidence vozidel taxislužby se vyřizuje osobně. Žadatel si u vstupu do budovy vyzvedne pořadové číslo (úsek odd. služeb veřejnosti, oblast – taxislužba), po vyzvání bude obsloužen v přízemí Škodova paláce na přepážkách č. 13 - 20. Pro vyřízení žádosti předloží žadatel doklad totožnosti, pověřená osoba navíc předloží plnou moc od dopravce, dále sdělí IČO dopravce, registrační značku vozidla a údaje k taxametru (výrobní číslo a typ taxametru, výrobní číslo paměťové jednotky).


KDE LZE VYŘÍDIT

Magistrát hlavního města Prahy

odbor služeb, oddělení služeb veřejnosti

adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, Škodův palác
přepážky: 13 – 20, přízemí
telefon: 12 444
informační e-mail: info@praha.eu

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Upozornění: Letní provozní doba (3. 7. – 31. 8. 2017):
Po, St: 8.00 – 17.00 hod, Út, Čt, Pá: 8.00 – 16.00 hod

Pondělí 8:00 – 18:00 hodin
Úterý 8:00 – 18:00 hodin
Středa 8:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hodin
Pátek 8:00 – 16:00 hodin

 

POPLATKY A LHŮTY

  • správní poplatek za vydání Výpisu z evidence vozidel taxislužby je ve výši 50 Kč
  • úkon se provádí na počkání, pokud vyřízení žádosti nebrání provozní nebo jiné důvody

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

 Elektronické podání žádosti je možné prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h nebo zasláním na adresu elektronické podatelny posta@praha.eu při dodržení standardu elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. U výpisů zaslaných žadateli elektronicky je nezbytné provést shodu výstupu se vstupem připojením ověřovací doložky autorizovanou konverzí v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, za poplatek.

FORMULÁŘE

Právní úprava