V souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě se zkoušky z místopisu od 1. 7. 2020  ani neorganizují, ani osvědčení není podmínkou pro nabízení taxislužby v Praze.

INFO: https://mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Shrnuti-zmen-v-taxisluzbe-k-1-cervenci-2020

 

V souvislosti s nákazovou situací v ČR dopravní úřad MHMP až do odvolání s okamžitou platností od 11. 3. 2020   dočasně R U Š Í  organizování zkoušek z místopisu, a to i pro již vyhlášené a obsazené termíny. Dopravní úřad učinil kroky, aby pozvaným uchazečům byla tato skutečnost sdělena elektronicky e-mailem nebo sms.  

M í s t o p i s

Tato zkouška je určena pro řidiče vozidel taxislužby, kteří hodlají nabízet přepravní služby v Praze. Všichni řidiči tedy musí mít nejprve oprávnění podle §21c zákona, tedy platný žlutý průkaz řidiče taxislužby. Změna vyhlášky č. 23/1998 Sb. HMP, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, platná od 1.1.2014 umožňuje řidičům, kteří nabízejí taxislužbu vozidlem BEZ taxametru, aby zkoušku vykonali BEZ praktické části zkoušky (v režimu podle § 21b odst.1 písm. a) zákona o sil dopravě). I naložení zákazníka na území hl. m. Prahy (např. na letišti v Ruzyni nebo na nádraží) je nabízením taxislužby v Praze.

Osvědčení řidiče u zkoušce z místopisu je veřejnou listinou s platností na dobu neurčitou. Toto osvědčení však ztrácí platnost po právní moci rozhodnutí, kterým řidič taxislužby ztratí spolehlivost podle § 9 odst. 3 zákona o sil. dopravě, nebo mu byl soudem, nebo v přestupkovém řízení vysloven zákaz činnosti.


Zkoušky se konají v počítačové učebně:  Jungmannova 29, Praha 1, I. patro,  místnost č. 101a. Všichni řidiči taxislužby budou vyzváni pozvánkou. Teprve datum na obdržené pozvánce je závazným termínem k vykonání zkoušky. Vzhledem k přetrvávající velmi nízké docházce pozvaných uchazečů, může být umožněno osobám, které jsou přihlášeny na pro ně příliš pozdní termín a jsou na zkoušku připraveni, dostavit se na zkoušku v termínu jim vyhovujícím a pokud nebude kapacita zkušební místnosti naplněna, budou ke zkoušce připuštěni.

Zkoušky řidičů taxislužby vychází z vyhlášky 23/1998 Sb.HMP (.pdf) , která dle zákonného zmocnění v § 21b odst. 1 zákona o silniční dopravě, umožňuje jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území Prahy povinnost prokázat zkouškou znalost místopisu, a dalších právních předpisů, upravujících taxislužbu  a ochranu spotřebitele a v praktické části znalost obsluhy taxametru (.pdf) u vybraného taxametru schváleného typu .pdf


Postup vyřízení věci

Pro absolvování zkoušky a následné získání osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky řidiče je třeba se ke zkoušce přihlásit 

 • Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen ODA) je příslušný vyzkoušet řidiče taxislužby, který hodlá jako řidič vozidla taxislužby nabízet své přepravní služby v Praze, ať už na jméno svého zaměstnavetele, nebo na vlastní jméno, tedy držitele vlastní koncese na taxislužbu
 • K vykonání zkoušky řidiče je možné se přihlásit,  elektronicky  nebo přihláška doc   (.pdf přihláška)
 • Na základě přihlášky, bude žadatel zařazen na zkoušku a následně obdrží elektronicky nebo písemně pozvánku, ve které je uvedeno konkrétní datum, místo a čas konání zkoušky. V opačném případě řidič obdrží sdělení, proč nemůže být ke zkoušce zařazen: a) řidič není držitelem platného průkazu řidiče taxislužby/oprávnění podle § 21c zák. o sil. dopravě; b) řidič není spolehlivý podle § 9 odst 3 zák.o sil. dopravě; c) řidič se hlásí dřívě jak 30 dnl od neomluvené neúčasti na zkoušce nebo po neúspěšné zkoušce.
 • K dispozici jsou pro žadatele tematické okruhy jejichž znalost se uvedenou zkouškou ověřuje.  K úspěšnému vykonání zkoušky je třeba prokázat znalost místopisu, uvedených právních norem a praktickou znalost ovládání žadatelem vybraného typu taxametru. Školení ke zkouškám dopravní úřad v Praze nepořádá.  Při zkoušce bude žadateli zapůjčen číslovaný plán Prahy. Tímto plánem je ATLAS PRAHY 1:15000, vydala Kartografie Praha. Jiné pomůcky nejsou při zkoušce přípustné.
 • UPOZORNĚNÍ:

  Přihlášku je možno zaslat nejpozději jeden den před konáním zkoušky pouze elektronicky na adresu hana.kucerova@praha.eu a v případě, že přihlašovaný obdrží potvrzení o zařazení mezi náhradníky, může se ke zkoušce dostavit. Pokud nebude kapacita zkušební místnosti naplněna řádně přihlášenými uchazeči a náhradníky dříve přihlášenými, bude uchazeč ke zkoušce připuštěn.

 • V případě  ztráty  listiny "Osvědčení" lze  požádat o vystavení duplikátu, a to rovněž na ODA MHMP, Jungmannova 29, vyplněním žádosti a uhrazením správního poplatku ve výši 100,-Kč.  Řidič vyplní žádost o duplikát : .pdf a spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku (doklad z pokladny MHMP) ji podá na podatelně MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, nebo zašle poštou. Správní poplatek je dle § 5 odst. 2 zák. o poplatcích splatný předem.  Osvědčení bude zasláno řidiči poštou na jím uvedenou doručovací adresu.

Formuláře, náležitosti, doklady -    el.přihláška

Formulář:  přihláška doc  je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, nebo v informacích ve Škodově paláci, Jugmannova 29, Praha 1. 

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení TAXI

adresa:

Jungmannova 29, 110 00 Praha 1,  I. patro
 

telefon:

236 00 5829  

Hana Kučerová 

 

návštěvní dny:

pondělí 12,00 -17,00 hod.,

středa  8,00 – 18,00 hod.

 


 

Forma vyřízení na MHMP

Pro  plně elektronické podání stiskněte: zde  

Vyplněná a řidičem podepsaná přihláška se podává do podatelny nebo ji lze poslat poštou na adresu uvedenou v záhlaví v rámečku na přihlášce. Přihlásit se nelze telefonicky (kromě přeobjednání termínu), protože přihlášky musí projít spisovou službou magistrátu.  

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8,00 – 18,00 hod., pátek 8,00 – 16,00 hod.

adresa podacího místa odboru dopravních agend: 

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.   středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

krátká adresa na tuto stránku: www.mistopis.praha.eu


Lhůty k vyřízení

Úspěšným účastníkům zkoušky bude komisí vydáno Osvědčení po zkoušce. O vydání duplikátu je třeba písemně požádat a duplikát bude zaslán poštou.


Právní úprava

 • 1) Zák č. 111/94 Sb. o sil dopravě .pdf o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • 2) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb. (.pdf) , kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3) Vyhláška 23/1998Sb. hlavního města Prahy (.pdf), o ověřování znalostí řidičů taxislužby, ve znění pozdějších předpisů