V souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě se zkoušky od 1. 7. 2020  ani neorganizují, ani osvědčení není podmínkou pro nabízení taxislužby v Praze.  

II. Zkušební otázky z právních předpisů Zkouška z právních předpisů se bude skládat z písemného testu, ve kterém bude řidič vybírat správnou odpověď ze tří alternativ ( 30 otázek ).

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 455/91 (2019)  ..§ 1 předmět úpravy, § 2 živnost, § 5 subjekty oprávněné provozovat živnost, § 6 všeobecné podmínky provozování živnosti, § 7 zvláštní podmínky provozování živnosti, § 8 překážky provozování živnosti, § 9 rozdělení živností, § 10 odst. 1), 2), 3), 4) 7) a 8), § 26 živnosti koncesované, § 27 odst. 1) 2) odborná způsobilost a další podmínky , § 31, § 43 živnosti poskytující služby, § 57 zánik živnostenského oprávnění, § 58, § 60a, b, d, § 61, § 62 odst.3 živnostenská kontrola, § 63a odst.3., neoprávněné podnikání, § 65 porušení jiných ustanovení zákona, § 70 doručování.

 Zákon č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů  634/92 (2019) § 2 odst.1, písm. j) definice pojmu služby, § 3 poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, § 6 zákaz diskriminace spotřebitele, § 8 zákaz klamání spotřebitele, § 9 informační povinnost, § 12 informace o ceně, § 13 reklamace, § 23 a) pokyny pro odstranění nedostatků, § 24 pokuty, § 27 ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání.


Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů 526/90 (2019)  § 1 odst.1,2 předmět úpravy, § 5 úředně stanovené ceny, § 7 věcné usměrňování cen, § 12 cenová informace, § 13 označování zboží cenami, § 14 cenová kontrola, § 15 porušení cenových předpisů, § 17 a § 18 řízení a sankce při porušení cenových předpisů., §§ 2 - 17 zákona o cenách, cenová informace, cenová kontrola

Zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prov. vozidla: .pdf a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů - v celém znění zákona

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů  111/94 (2019)§ 3 povinnosti tuzemského dopravce; vykonávání práce řidiče z povolání, záznam o provozu vozidla, záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách, povinné doklady při provozu , § 5 dobrá pověst, § 9 spolehliovost, označení vozidla obchodním jménem, oprávněnost používání vozidla k podnikání, podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby, §21 taxislužba, 21a evidence voizidel taxi, § 21b obecně závazná vyhláška obce - stanovení podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby, zkoušky řidiče taxislužby, § 21c oprávnění a průkaz řidiče taxi, §§ 34, 35, 35a, 36, 37 dozor nad dodržováním podmínek a plnění povinností v silniční dopravě, práva osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru, práva Policie České republiky. + Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů §1 záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách, § 2 záznam o provozu vozidla v taxislužbě, § 3 doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky, doby odpočinku, § 7 způsob označení vozidla taxislužby, §§ 11 - 15 označení vozidel taxislužby, evidenční čísla vozidel taxislužby, průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby, vybavení vozidel taxislužby, doklad o zaplacení jízdného taxislužby

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) .pdf - §4 -14 výkon kontroly, pověřené osoby, kontrolovaná osoba, protokol, námitky; §15 pokuty; § 18 ukončení kontroly; §62 pořádkové pokuty;  

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: .pdf - a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - § 2 (pojmy); §6 přeprava dítěte (sedačka v TAXI); §7 kouření řidiči; §14 - 15(značky); §25 zastavení vozidla; §27 zastavení a stání; §45 překážky v provozu; §49 zastavování ost. vozidel; §87-8 lék. prohlídky, zdrav způsobilost;

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů + vyhláška MDS ČR č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí, ve znění pozdějších předpisů: .pdf - § 40 pravidelné technické prohlídky, § 41 pravidelné měření emisí, § 45 hodnocení a vyznačování měření emisí, §§ 47, 48 technická prohlídka, § 50 vyznačení provedení technické prohlídky zákona č. 56/2001 Sb. § 4 osvědčení o měření emisí, § 5 kontrolní nálepka, § 8 provádění technických prohlídek, § 13 vyznačování provedení technické prohlídky vozidla vyhlášky MDS ČR č. 302/2001 Sb.

Vyhláška č. 23/1998 Sb.HMP, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy: .pdf - v celém znění obecně závazého předpisu

Vyhláška č. 3/2002 Sb.HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů: .pdf - v celém znění obecně závazého předpisu.