Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo v roce 2012 vyhlášku č. 3/2012 Sb.HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tato nová vyhláška nahradila od 1. 3. 2012 vyhlášku č. 18/2006, ze dne 14. 9. 2006

Tento Provozní řád upravuje pravidla provozu na stanovišti taxislužby a umožňuje jejich jízdu ve vyhrazených pruzích, označenýchdodatkovou tabulkou pro provoz autobusů MHD a TAXI. Novelizací zákona o silniční dopravě získalo město nově možnost stanovit, vedle již zmíněných pravidel provozu na taxistanovištích i podmínky jejich užívání a tím i určitým způsobem ovlivnit úroveň a bezpečnost služeb, poskytovaných na těchto taxistanovištích.

Tento Provozní řád mimo jiné obsahuje i následující nové požadavky na:

1. velikost vozidla -   je požadováno vozidlo minimálně střední třídy podle klasifikace vozidel podle  podle které je každé vyráběné vozidlo na základě svých parametrů do určité kategorie zařazeno.  Pro ilustraci jsou v následující tabulce uvedeny příklady „spodní hranice“ třídy u vybraných značek, seznam bude průběžně doplňován podle údajů od výrobců a mezinárodní klasifikace vozidel;

2. jednotnou barvu - pro snadnější a rychlejší  orientaci zákazníků v městském provozu je doporučena barva žlutá, která se ve světě běžně k těmto účelům používá a pro případného zákazníka je snadno rozpoznatelná;

3. stáří vozidla -   jako reakce na současné průměrné stáří vozidel a z ní vyplývající  bezpečnost  cestujících;

4. vybavení klimatizací - jde o standardní požadavek na nezávadné prostředí a větší  pohodlí zákazníků;