Od 1. 8. 2022 platí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: čl. VIII položka 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vydání osvědčení 500,- Kč

Dopravce, který provozuje mezi členskými státy ES mezinárodní autobusovou dopravu prováděnou pro vlastní potřebu, musí mít osvědčení ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.

Dopravou pro  v l a s t n í   potřebu je pro tento případ taková doprava, jestliže

  • dopravní služba je poskytována  za nekomerčním, neziskovým účelem;
  • dopravní činnost je pouze vedlejší činností dotyčné fyzické nebo právnické osoby;
  • použitá vozidla jsou ve vlastnictví uvedené fyzické nebo právnické osoby nebo jsou pořizována na splátky nebo na dlouhodobou leasingovou smlouvu a jsou řízena zaměstnancem fyzické nebo právnické osoby nebo přímo fyzickou osobou;
  • autokar nebo autobus je řízen zaměstnancem žadatele - fyzické nebo právnické osoby nebo je řízen žadatelem osobně

Postup vyřízení věci

O vydání osvědčení na dopravu  pro vlastní potřebu žadatel požádá na příslušném formuláři, který je k dispozici na těchto informačních stránkách MHMP.

Vyhotovené osvědčení bude žadateli vydáno pouze osobně v úředních hodinách na základě prokázání platby  na dopravním úřadu MHMP,  Jungmannova 29,  1. patro, dv. č. 144.

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese https://www.praha.eu.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, místn. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 309, 236 004 391
návštěvní dny: pondělí 8.00 – 18.00 hod.
  středa  8.00 – 18.00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu

Právní úprava

  • Zak č. 111/1994 2020 10 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška č. 478/2000 2020ASPI Sb. k zákonu o silniční dopravě
  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21.října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006