Od 1. 8. 2022 změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (§33b odstavec 2)

Každý dopravce, který provozuje silniční dopravu vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla), nákladní mezinárodní provozovaná nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla). Dopravce, který zaměstnává řidiče ze třetích zemí, tj. států, které nejsou členem EU, je povinen zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách prováděných na území členských států EU vybaveni osvědčením řidiče.

§33b

(6) Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.


§33e

(3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Dopravce je povinen odevzdat  původní doklady dopravnímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Postup vyřízení věci

O vydání osvědčení řidiče si dopravce požádá na příslušném formuláři.

O vyřízení žádosti je dopravce informován dopisem obsahujícím výzvu k zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč za osvědčení a 500,- Kč za opis.

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese praha.eu.

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Forma vyřízení na MHMP

Dopravci bude vydáno osvědčení v případě, že dopravce již je držitelem eurolicence nebo o tuto eurolicenci současně žádá,

  • vyplní Žádost, ke které doloží kopie listin prokazujících správnost a pravdivost údajů vyplněných ke každému řidiči – zaměstnanci dopravce;
  • v případě většího počtu řidičů přiloží další tabulky jako číslované přílohy tak, aby bylo jednoznačně patrné, pro jaký počet řidičů  žádá vydat osvědčení.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 309, 236 004 391
návštěvní dny: pondělí 8.00 – 18.00 hod.
  středa 8.00 – 18.00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu