Od 1.10.2020  změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (viz §33b odstavec 2)

Každý dopravce, který provozuje silniční dopravu vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla), který zaměstnává řidiče ze třetích zemí, tj. států, které nejsou členem EU, je povinen zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách prováděných na území členských států EU vybaveni osvědčením řidiče.

Po vstupu ČR do EU jsou pro tuzemské dopravce závazná nařízení  EU. Ve sledované oblasti se jedná zejména o následující předpisy:

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
  §33b
  (6) Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

  §33e
  (3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Dopravce je povinen odevzdat původní doklady dopravnímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Postup vyřízení věci

O vydání osvědčení řidiče si dopravce požádá na příslušném formuláři.

O vyřízení žádosti je dopravce informován dopisem obsahujícím výzvu k zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč za osvědčení a 500,- Kč za opis.

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář  žádosti je k dispozici na internetové adrese https://www.praha.eu .

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

Žádost lze taktéž zaslat datovou schránkou: 48ia97h

Forma vyřízení na MHMP

 1. Dopravci bude vydáno osvědčení v případě, že dopravce již je držitelem eurolicence nebo o tuto eurolicenci současně žádá,
 2. vyplní Žádost, ke které doloží kopie listin prokazujících správnost a pravdivost údajů vyplněných ke každému řidiči – zaměstnanci dopravce;
 3. v případě většího počtu řidičů přiloží další tabulky jako číslované přílohy tak, aby bylo jednoznačně patrné, pro jaký počet řidičů  žádá vydat osvědčení.Právní úprava:

Zákon o silniční dopravě: 111/1994 2020 10

Prováděcí vyhláška: 478/2000 2020ASPISb.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení organizace dopravy

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 309, 236 004 391
návštěvní dny: pondělí 8.00 – 18.00 hod.
  středa 8.00 – 18.00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu