Každý dopravce, který provozuje silniční dopravu vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla), který zaměstnává řidiče ze třetích zemí, tj. států, které nejsou členem EU, je povinen zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách prováděných na území členských států EU vybaveni osvědčením řidiče.

Po vstupu ČR do EU jsou pro tuzemské dopravce závazná nařízení  EU. Ve sledované oblasti se jedná zejména o následující předpisy:

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
  §33b
  (6) Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

  §33e
  (3) Eurolicence, osvědčení řidiče a jejich opisy a osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu pozbývají platnosti dnem vydání nového dokladu. Dopravce je povinen odevzdat původní doklady dopravnímu úřadu do 30 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Postup vyřízení věci

O vydání osvědčení řidiče si dopravce požádá na příslušném formuláři. 

Dopravní úřad posoudí podanou žádost a vyhotoví osvědčení a opis osvědčení. O vyřízení žádosti je dopravce informován dopisem obsahujícím výzvu k zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč za osvědčení a 500,- Kč za opis.

Od 1. 6. 2012 platí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: čl. VIII položka 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vydání osvědčení řidiče 500,- Kč a opis osvědčení řidiče 500,- Kč.

Poplatek je splatný  některým z následujících způsobů:

 1. splatnou vydanou složenkou v určené výši s číslem účtu a v.s. na složence, spec. symbolem je IČO dopravce. Dopravce při převzetí předloží k nahlédnutí ústřižek složenky.
 2. bezhotovostním převodem dle týchž  účetních symbolů na složence, k.s. je pak 1118. V případě bezhotovostního převodu bude osvědčení  vypraveno poštou po připsání platby na účet města a dodány k převzetí do vlastních rukou dopravce (příjemce pošty);

Dopravní úřad preferuje distribuci osvědčení poštou do vlastních rukou dopravce, zásilka bude odeslána po zaplacení poplatku a jeho připsání na účet města. V případě zájmu o osobní převzetí se dostaví dopravce v úředních hodinách s ústřižkem složenky  na dopravní úřad MHMP,  Jungmannova 29, Praha 1, I. patro, místnost č. 171,  kde dopravci osobně, zplnomocněné osobě či statutárnímu zástupci právnické osoby po předložení průkazu totožnosti, budou požadované listiny vydány. Pokud bude platba uhrazena složenkou přes sběrný box či předložen jinak neprůkazný doklad o platbě, budou listiny vydány nejdříve po úhradě, na základě průkazné účetní evidence města.   

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář  žádosti je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), Mariánské náměstí 2, Praha 1 (po – čt  8,00 – 18,00 hod., pá 8,00 – 16,00 hod.), v informacích budovy MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, nebo je k dispozici na internetové adrese http://www.praha.eu .
VZOR plná moc řidiči třetích zemí.

Forma vyřízení na MHMP

 1. Dopravci bude vydáno osvědčení v případě, že dopravce již je držitelem eurolicence nebo o tuto eurolicenci současně žádá,
 2. vyplní Žádost, ke které doloží kopie listin prokazujících správnost a pravdivost údajů vyplněných ke každému řidiči – zaměstnanci dopravce;
 3. v případě většího počtu řidičů přiloží další tabulky jako číslované přílohy tak, aby bylo jednoznačně patrné, pro jaký počet řidičů  žádá vydat osvědčení.

Právní úprava:

Zákon o silniční dopravě: 111/1994 (2020) Sb.

Prováděcí vyhláška: 478/2000 2020ASPISb.  

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení dopravního úřadu

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1, míst. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 309, 236 004 391
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod.
  středa 8,00 – 18,00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, Lucie.Horka@praha.eu