Stížnost je možno podat písemně na dresu Magistrátu hlavního města Prahy, nebo elektronicky na emailovou odresu taxi@praha.eu, nebo posta@praha.eu. Stížnost nemůže podat osoba, která předmět stížnosti má pouze z doslechu tzn. zprostředkovaně. 

Předmětem stížnosti může být například předražení jízdného, nevydání dokladu o zaplacení jízdného, vydání neúplného dokladu o zaplacení jízdného, odmítnutí jízdy  apod. - odboru dopravy MHMP.

------------------------------------

Upozornění: od 1.2.2020 byla Nařízením HMP  změněna maximální cena za taxislužbu na území Prahy:

Výsledná cena má 3 složky:                      původně:       NOVĚ:

- pevná za  nástup do vozidla:                      40 Kč         60 Kč 

- sazba za 1 kilometr jízdy:                           28 Kč          36 Kč  (u plně elektrických vozidel může činit sazba až 39 Kč) 

- za každou 1 minutu čekání:                         6 Kč             7 Kč

To však neznamená, že za takovou maximální cenu bude přeprava poskytnuta. Cenu tvoří v konkurenčním prostředí zejména dispečinky prostřednictvím nabídek. Je potřebné, aby zákazník sledoval užití taxametru a trval na vydání dokladu   

------------------------------------

V případě stížnosti na taxislužbu je třeba uvést co nejvíce údajů, minimálně datum jízdy, čas, SPZ, zda byl ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby, na jaké jméno apod., a dále přiložit doklad o zaplacení jízdného, pořízený jako výstup z tiskárny taxametru.

Novelou zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, která nabyla účinnosti 1. 5. 2013,  došlo v oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy (smluvní dopravy) k podstatným změnám, mimo jiné:

a)    druh dopravy - tzv. smluvní doprava (tuzemská) byla jako samostatný druh dopravy zrušena a tento způsob dopravy byl začleněn do taxislužby. Všichni řidiči osobních vozidel určených k přepravě nejvýše 9 osob  včetně řidiče jsou řidiči taxislužby a musí být držiteli průkazu řidiče taxislužby a pokud svou činnost chtějí vykonávat na území hlavního města Prahy, musí mít i zkoušku z místopisu.

b)   označení vozidla taxislužby

1.    střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně,

2.    jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,

3.    informací o ceně jízdného, umístěné tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby.

Pokud je přeprava poskytována na základě předchozí písemné smlouvy nesmí být vozidlo taxislužby označeno střešní svítilnou s nápisem TAXI, nápisem TAXI na karosérii vozidla nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.

c)    doklad o zaplacení jízdného – doklad je jako výstup z tiskárny taxametru vydán pouze na požádání zákazníka,

d)   cenová regulace – Nařízením o maximálních cenách osobní taxislužby, kterým se mění Nařízení  č. 20/2006 stanovilo město maximální ceny pro všechna vozidla taxislužby bez ohledu na objem motoru a počet přepravovaných osob, kromě vozidel poskytujících konkrétní danou přepravu na základě předchozí písemné smlouvy.

Podle § 21 odst. 4) musí předchozí písemná smlouva obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy.

Maximální ceny jsou: 60 Kč jednorázová sazba (nástupní), 36/39 Kč za km jízdy a 7 Kč za min. čekání.

Nařízení č. 20/2006(2020) Sb.HMP o maximálních cenách taxislužby

INFO: https://mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Shrnuti-zmen-v-taxisluzbe-k-1-cervenci-2020