Usnesením Rady HMP z léta roku 2019 byla pověřena Technická správa komunikací (TSK), aby vypověděla všechny platné smlouvy na stanoviště TAXI, a to jak se správcem, tak i bez správce. Výpovědní lhůty byly 3 a 6 měsíční. Všichni jednotliví řidiči, kteří užívali stanoviště bez správce (ve správě TSK), byli vyzváni k odevzdání karty a současně s tím jim byla vrácena kauce, pokud neporušili podmínky smlouvy.   

V současné době jsou již všechny smlouvy  neplatné a TSK postupně odstraňuje označníky stanovišť TAXI.

----------------------------------------------------

Dne 1. 1. 2013 vešla v platnost změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb.HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy.

V souvislosti se změnou byly koncem roku 2012 řidičům vypovězeny všechny dosud platné smlouvy na užívání stanovišť TAXI (souhlasy) a v přechodném období, do března 2013, budou tyto smlouvy obnoveny na základné splnění podmínek  stanovených uvedeným závazným právním předpisem. Průkazy o formátu cca kreditky jsou proto již neplatné a platné jsou ty o formátu A7. Řidiči (správci), si však musí znovu o Souhlas k užívání taxistanoviště požádat. (.pdf).

V průběhu roku 2014 byly postupně ukončovány předchozí smlouvy se správci a jsou vypisována výběrová řízení na správně taxistanovišť se správcem. Výběrová řízení byla vyvěšena na úřední desce TSK na objektu Řásnovka 8, Praha 1.

Nové průkazky - souhlasy  i nadále vydává TSK na přepážce č. 9 v přízemí  Škodova paláce.

Postup vyřízení věci

a)  u stanovišť  bez správce je žadatelem o souhlas řidič, ten vyplní žádost o vydání souhlasu, doloží potřebnými listinami a podá na podatelně MHMP, případně zašle poštou.

b) u stanovišť se správcem je žadatelem správce stanoviště TAXI, potřebné podklady mu však dodá a připraví jím smluvně vázaný řidič v totožném formuláři. Správce pouze doloží jmenný seznam ke konkrétnímu stanovišti s odpovídajícím počtem složek řidičů a žádosti podepíše. Žádosti podá zpravidla hromadně, změny na stanovištích pak průběžně - jednotlivě. Správce je povinen dodržet minimální základní počet řidičů na jednotlivá stanoviště.


Po prověření správnosti a úplnosti žádosti vydá ODA MHMP ke každému jednotlivému řidiči své stanovisko. Při splnění všech podmínek daných vyhláškou předá žádost TSK k uzavření příslušné smlouvy a vytištění průkazky – Souhlas k užívání taxistanoviště. Předmětem prověrky je jak řidič (platnost žlutého průkazu, trvání smluvního vztahu se zaměstnavatelem, spolehlivost řidiče...atd.), tak i vozidlo: stáří, barva, kategorie vozidel:  .pdf

  • uzavření každé Smlouvy  je vázáno složením vratné kauce ve výši 5000,- Kč,
  • za vydání Souhlasu - TSK vybírá nevratný poplatek 100,- Kč.

Odbor dopravních agend MHMP bude rovněž průběžně sledovat plnění podmínek pro držení souhlasu. Při porušení těchto podmínek město od smlouvy odstoupí.

Zastupupitelstvo hl. m. Prahy spolu se změnou vyhlášky rovněž schválilo:

Z těchto dokumentů rovněž vyplývá způsob naplnění vyhlášky č. 3/2012 Sb.HMP (.pdf)

Řidiče – současné uživatele stanovišť, kterým končí smlouva (platnost průkazu) proto žádáme o vyzvednutí formuláře (.pdf), jeho vyplnění a doložení potřebnými doklady. Řidiči na stanovištích se správcem jej takto úplný předají svému správci. Pro každého řidiče bude vydán pouze jeden Souhlas - tedy buď  na stanoviště bez správce nebo pro jediného správce. Řidič se souhlasem tedy může buď užívat všechna taxistanoviště ve správě TSK, nebo všechna stanoviště ve správě jednoho správce, nikoli obojí.

Připravené  průkazy  budou po uhrazení přísl. poplatků vydány správci, resp. řidičům, tedy  vždy osobě, se kterou je uzavřena TSK smlouva.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Formální správní lhůta je 30denní, žádosti však jsou vyřizovány neprodleně ve vazbě na množství vyřizovaných žádostí.       

Krátká adresa na tuto stránku/redirektor: www.stafl.er.cz

Právní úprava:

Zákon o silniční dopravě

Vyhl č. 3/2012 Sb.HMP, (.pdf) v platném znění