Postup vyřízení věci

Žadatelem o průkaz řidiče taxislužby je řidič s trvalým nebo jiným pobytem v ČR, registrovaným v základních registrech. 

Od 1. 2. 2023 žadatelé nepřikládají svoji fotografii, úřad použije foto ze základních registrů (z OP/ŘP/el.tachograf), pokud taková fotka není k dispozici (obvykle u cizince), vyfotí klienta úřad na přepážce při podání žádosti o průkaz.

U cizinců z EU je VŽDY potřebné donést výpis z trestního rejstříku obsahující tyto údaje ze země původu (nejlépe z CZECHPOINTu), u cizinců mimo EU kromě trestního rejstříku ze země původu je pro urychlení vhodné donést na přepážku i Výpis z rejstříku trestů z ČR (nejlépe z CZECHPOINTu).   

-------------------

Od 1. 2. 2023 se průkazy vyrábí centrálně a tisk s distribucí zpět na přepážku trvá ve správní lhůtě 30 dní od zadání požadavku. Hotové průkazy se neposílají poštou, ale vydávají na přepážce (po stlačení přísl. tlačítka "Vyzvednutí hotového průkazu" na vyvolávacím systému v objektu Jungmannova 29, Praha 1). Průkaz je platný a viditelný ve veřejných  registrech (Portál dopravy) následující den po jeho osobním převzetí žadatelem na úřadu.   

Dopravní úřad upozorňuje, aby si řidiči - žadatelé o další oprávnění požádali v předstihu, optimálně měsíc, ne však více než 2 měsíce před skončením platnosti předchozího průkazu řidiče taxislužby. Úřad vydá nový průkaz na dalších 5 let s platností navazující na předchozí průkaz. 

Řidič - žadatel (pokud má českou státní příslušnost, nebo cizinec - azylant) pouze formálně vyplní Žádost o průkaz 2023 - , přidá doklad o uhrazení správního poplatku (500,-) a navolí si službu "ŽÁDOST o průkaz" na vyvolávacím systému v objektu Jungmannova  29, Praha a bude vyzván, až přijde na řadu.  Od konce února 2023 bude možné se objednat na konkrétní čas z portálu Prahy, obdobně jako u ŘP nebo SPZ (a jiných agend na odborných pracovištích Magistrátu hl.m.Prahy).

https://www.portalprazana.cz/pro-verejnost/sluzby/rezervace/ridic-taxisluzby

Cizinci - viz níže. Na  ž a d a t e l e  o azyl se výše uvedené zjednodušení nevztahuje a zpravidla jim není průkaz řidiče taxislužby vydán. Stejně tak NELZE vydat průkaz žadatelům ze třetích zemí (mimo EU) kteří získali azyl nebo pobyt v jiné zemi EU, než v České republice.   

--------------------

CIZINCI:

§ 21c odst. 2): zákona o silniční dopravě stanoví povinné doklady pro cizince - žadatele  o udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby:

Za účelem posouzení spolehlivosti cizince je třeba, aby cizinec  k žádosti  přiložil výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto (cizího) státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a musí být v českém jazyce. U některých zemí světa je nutné vyšší ověření pravosti listiny - apostilla nebo superlegalizace. Závazný přehled zemí obsahuje skoro všechny země světa, výše uvedená výjimka - čestné prohlášení - se tudíž prakticky neuznává.    

Cizinci z třetích zemí rovněž k žádosti přiloží:

a) doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky (povolení k pobytu)  a

b) doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky (pracovní povolení nebo doklad o tom, že jej žadatel nepotřebuje).

----------------------

Ze zákona o silniční dopravě:  (111 1994 z 2022 )

§ 21c - Oprávnění řidiče taxislužby

Oprávnění řidiče taxislužby

                (1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel

a) starší 21 let,

b) spolehlivý podle § 9 odst 2 zákona a

c) oprávněn k pobytu na území České republiky a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území České republiky, jde-li o občana jiného než členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem.

                (2) Je-li žadatel občanem jiného než členského státu a není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti podle odstavce 1 přiloží

a) doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a

b) doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnananosti vyžadováno.

                (3) Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana33), doklady podle vět první a druhé vydané státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá.

                (4) Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 9 odst. 2) Spolehlivost řidiče taxislužby:

(2) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v

1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,

2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,

3. nepořízení záznamu o přepravě,

4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,

5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo

6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,

b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v

1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo

3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

d) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

Odbor dopravy, oddělení taxislužby

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 přepážka č. 28 - pouze po navolení na vyvolávacím systému 
telefon: 236004268 (Anna Matějková) 236004290 (Vladimír Moravec)
návštěvní dny:  

 

Pondělí

8:00 – 18:00 hodin

Úterý

8:00 - 15:00 hodin

Středa

8:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek

8:00 - 15:00 hodin

Pátek

8:00 - 11:00 hodin

 

Poslední číslo systém vydá 15 minut před koncem úředních hodin.


Forma vyřízení na MHMP

Je praktické vyplnit Žádost o průkaz 2023 před vstupem na přepážku a naopak doklad o uhrazení správního poplatku 500,- Kč - zvláště u žadatelů-cizinců - uhradit až PO kontrole správnosti a úplnosti dokladů k žádosti.  Žádost podává osobně řidič. Připravený průkaz bude připraven na  přepážce v úřadem stanovené lhůtě, žadatel již nebude nijak úřadem vyzýván k jeho převzetí. 

Platnost vydaného/ žadatelem převzatého průkazu lze ověřit dle jeho čísla na portálů Ministerstva dopravy:https://portaldopravy.cz/taxi//overeni-prukazu


Lhůty vyřízení na MHMP

  • Vyřízení této záležitosti je prováděno v max. 30 denní lhůtě. 
  • V případě neúplné žádosti je žadatel je vyzván k doplnění žádosti a opětovné návštěvě přepážky 
  • Pokud jsou úřadem zjištěny důvody bránící vydání oprávnění - záznamy v TR, v kartě řidiče, v registru dopravců (tedy nespolehlivost řidiče) je řidič ihned - na místě vyrozuměn o zjištěném nedostatku a případně ve správním řízení je žádost zamítnuta.

Právní úprava

  • 1) Zák.č.  111/1994  z 2022 Sb, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
  • 2  Vyhláška č. 478 2000 2023 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.