Postup vyřízení věci

Žadatelem o průkaz řidiče taxislužby je řidič s trvalým nebo jiným pobytem na území hl. m. Prahy, registrovaným v základních registrech. 

-------------------

Dopravní úřad upozorňuje, aby si řidiči-žadatelé o další oprávnění požádali v předstihu, optimálně cca 3 měsíce před ukončením platnosti průkazu řidiče taxislužby. Úřad vydá nový průkaz, na dalších 5 let  s daty pokračujícími po předchozím oprávnění(průkazu). Řidič tedy není zkrácen na platnosti průkazu.   

Řidič - žadatel (pokud má českou státní příslušnost, nebo cizinec s udělenou platnou mezinárodní ochranou-azylant) pouze vyplní Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby,  doloží  fotografii pasového formátu a doklad o zaplacení správního poplatku (500,-) a vše podá na podatelně úřadu. (Cizinci - viz níže). Na  ž a d a t e l e   o azyl se výše uvedené zjednodušení nevztahuje a zpravidla jim není průkaz řidiče taxislužby vydán.

--------------------

CIZINCI:

UPOZORNĚNÍ:

§ 21c odst. 2): Novela zákona o silniční dopravě stanoví povinnost pro cizince - žadatele  o udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

Za účelem posouzení spolehlivosti cizince je třeba, aby cizinec  k žádosti  přiložil výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto (cizího) státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a musí být v českém jazyce. U některých zemí světa je nutné vyšší ověření pravosti listiny - apostila nebo superlegalizace - viz: přehled zemí.  

U cizích zemí posuzuje dopravní úřad platnost podle závazného podkladu MVCR: TR ze země původu  Tento seznam obsahuje prakticky všechny země světa, výše uvedená výjimka - čestné prohlášení - se tudíž prakticky neuznává.    

Cizinci rovněž k žádosti přiloží platný doklad o pobytu na území ČR.   

INFO: https://mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Shrnuti-zmen-v-taxisluzbe-k-1-cervenci-2020

----------------------

Ze zákona o silniční dopravě:

§ 21c - Oprávnění řidiče taxislužby

(1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 2. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

(2) Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti přiloží výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana33), doklady podle vět první a druhé vydané státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá. (pozn: Toto ustanovení se tedy nevztahuje na žadatele o azyl, těm nelze bez předepsaných dokladů ze země původu oprávnění/průkaz vydat)

(3) Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud

a) o to jeho držitel požádal, nebo

b) jeho držitel přestal být spolehlivým podle § 9 odst. 2; vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.

(5) Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby nebo změnu údajů v něm zaznamenaných je jeho držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu. Na žádost řidiče taxislužby vydá dopravní úřad namísto průkazu řidiče taxislužby, jehož se oznámení podle věty první týká, nový průkaz řidiče taxislužby, je-li žadatel držitelem oprávnění řidiče taxislužby. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

(6) Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti

a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,

b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,

c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení nebo odcizení,

d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby, oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu úřadu jeho poškození nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.

(7) Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti podle odstavce 6 písm. a) nebo b), nebo nejpozději při vydání nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle odstavce 6 písm. d). Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie je oprávněn odebrat neplatný průkaz řidiče taxislužby.


§ 9 odst. 2) Spolehlivost řidiče taxislužby:

(2) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v

1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,

2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,

3. nepořízení záznamu o přepravě,

4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,

5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo

6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,

b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v

1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo

3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

d) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

Odbor dopravy, oddělení taxislužby

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
telefon: 236004268 (Anna Matějková)
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.

Forma vyřízení na MHMP

Vyplněný Formulář žádosti 2020 je nutno podat na podatelně úřadu spolu s jednou fotografií průkazového typu, odpovídající požadavkům zákona o občanských průkazech a dokladem o uhrazení správního poplatku 500,- Kč na pokladně MHMP.  Žádost podává řidič. Připravený průkaz je zaslán poštou na doručovací adresu řidiče taxislužby

adresa podacího místa odboru dopravy:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.
  středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

Lhůty vyřízení na MHMP

  • Vyřízení této záležitosti je prováděno v max. 30 denní lhůtě, resp. připravený průkaz je odesílán poštou do vlastních rukou žadatele okamžitě po jeho odbavení
  • V případě neúplného podání se řízení ve věci usnesením přeruší a žadatel je vyzván k doplnění žádosti
  • Pokud jsou úřadem zjištěny důvody bránící vydání oprávnění - záznamy v TR, v kartě řidiče, v registru dopravců (tedy nespolehlivost řidiče) je řidič vyrozuměn o zjištěném nedostatku a o správním řízení ve věci.

Právní úprava

  • 1) Zák.č.111/1994 (2020) Sb, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
  • 2  Vyhláška č. 478/2000 2020ASPI .Sb, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.