Ve smyslu ust. § 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze vydává Odbor pozemních komunikací a drah MHMP souhlasy k vjezdu do zóny s dopravním omezením se symbolem zákazu vjezdu autobusů a zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny nebo nad 6 tun, mimo vozidel se souhlasem hl. m. Prahy.

Dlouhodobé souhlasy pro nákladní vozidla se vydávají s platností na 1 rok, na jednorázový vjezd je možné použít krátkodobý souhlas.

Dlouhodobé souhlasy pro autobusy (maximálně 1 rok) se vydávají držitelům licence na provozování autobusové dopravy, pokud se nejméně jedna ze zastávek na vymezené trase nalézá na území zóny zákazu vjezdu. Tyto souhlasy budou vždy vydávány pro konkrétní vozidla a musí obsahovat přesné vymezení trasy.

Platnost krátkodobého souhlasu vjezdu autobusů do zóny je nejvýše 3 dny, v průběhu kalendářního roku může být vydáno nejvíce 6 krátkodobých souhlasů. Mezi vydáním dvou po sobě následujících souhlasů musí uplynout lhůta nejméně jednoho měsíce.

Na vydání souhlasů není právní nárok a žádosti se posuzují jednotlivě.

Pro příjezd autobusů k hotelům v Praze 1 jsou vydávány zvláštní souhlasy přímo těmto hotelům.

Vozidla do zóny nad 3,5 tuny, 6 tun a pro příjezd autobusů k hotelům musí splňovat emisní normu EURO 4 a vyšší, od 1. 7. 2022 pak emisní normu EURO 6 a vyšší.

Zóny vyznačené dopravními značkami IP 25a jsou vyznačeny na mapách dostupných na internetové adrese Technické správy komunikací hl.m. Prahy.

Postup vyřízení věci pro vozidla nad 3,5 tuny, 6 tun a autobusy:

Žadatel předloží žádost napsanou volnou formou, která bude obsahovat tyto údaje:

 • kdo žádá (adresa a telefonický kontakt)
 • důvod vjezdu
 • cíl cesty (v případě žádosti o souhlas k vjezdu autobusů je nutno vypsat celou trasu)
 • datum a případný časový údaj
 • typ vozidla
 • SPZ/RZ

Formuláře, náležitosti, doklady:

K žádosti je nutno doložit:

 • kopii velkého technického průkazu (stránky s údaji o SPZ/RZ a s technickými údaji)
 • pokud jde o stavební práce – kopii dokladu o uzavření smluvního vztahu, stavebního povolení, případně potvrzení investora
 • pokud jde o stěhování – kopii objednávky

Záležitost vyřizuje:

Odbor pozemních komunikací a drah MHMP

 

Návštěvní dny:

 • Pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

 

a) Zóna nad 3,5 tuny a autobusy

jméno: Mgr. Marie Kyznarová
adresa: Jungmannova 35/29, Praha 1
číslo dveří: 162
telefon: 236 004 486

 

b) Zóna nad 6 tun

jméno: Kateřina Prášková
adresa: Jungmannova 35/29, Praha 1
číslo dveří: 162
telefon: 236 004 438

 

c) Souhlasy pro vjezd autobusů k hotelům

jméno: Linda Šimková
adresa: Jungmannova 35/29, Praha 1
číslo dveří: 164
telefon: 236 004 377

Postup vyřízení:

Žadatel předloží žádost napsanou volnou formou, která bude obsahovat tyto údaje:

 • kdo žádá
 • kontakt na žadatele (telefonické či e-mailové spojení)
 • přesná adresa hotelu
 • počet lůžek

Souhlasy pro vjezdu autobusů k hotelům, ubytovacím zařízením se vydávají nejvýše na dobu jednoho roku, jejichž ubytovací kapacita je 50 lůžek a více. Provozovateli každého takového zařízení může být vydán pouze jeden souhlas. V odůvodněných případech mají provozovatelé ubytovacích zařízení možnost požádat o udělení výjimky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tyto souhlasy jsou vydávány jako přenosné a je povinností držitele souhlasu tento předat provozovateli dopravy (řidiči) ještě před vjezdem do zóny. Souhlasy k hotelům musí obsahovat přesně vymezenou trasu k cíli.

Forma vyřízení na MHMP:

Žádost, doplněná uvedenými doklady, se zasílá poštou, datovou schránkou nebo je možné ji podat osobně na podatelně MHMP nebo elektronicky.

Adresa podacího místa:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor pozemních komunikací a drah
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

 

datová schránka: 48ia97h
elektronická podatelna: posta@praha.eu