Ve smyslu ust. § 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vydává odbor dopravních agend souhlasy k vjezdu do zóny s dopravním omezením se symbolem zákazu vjezdu autobusů a zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny nebo nad 6 tun, mimo vozidel se souhlasem hl.m. Prahy pro úzce a jednoznačně vymezený okruh vybraných vozidel. Tyto souhlasy se vydávají jako krátkodobé (jednorázový vjezd – max. 8 dnů) nebo dlouhodobé (max. na 1 rok). Na vydání souhlasů není právní nárok a žádosti se posuzují jednotlivě. Pro příjezd autobusů k hotelům v Praze 1 jsou vydávány zvláštní souhlasy přímo těmto hotelům.

Zóny vyznačené dopravními značkami IP 25a jsou vyznačeny na mapách dostupných na internetové adrese Technické správy komunikací hl.m. Prahy.

Postup vyřízení věci

Žadatel předloží žádost napsanou volnou formou, která bude obsahovat tyto údaje:

  • kdo žádá
  • důvod vjezdu
  • cíl cesty (v případě žádosti o souhlas k vjezdu autobusů je nutno vypsat celou trasu)
  • datum a případný časový údaj
  • typ vozidla
  • SPZ/RZ

Formuláře, náležitosti, doklady

K žádosti je nutno doložit:

  • kopii velkého technického průkazu (stránky s údaji o SPZ/RZ a s technickými údaji)
  • pokud jde o stavební práce - kopii dokladu o uzavření smluvního vztahu, stavebního povolení případně potvrzení investora
  • pokud jde o stěhování – kopii objednávky

Záležitost vyřizuje

Odbor dopravních agend MHMP

a) Zóna nad 3,5 tun a autobusy - vozidla do této zóny musí splňovat emise min. EURO 4! 

jméno:    Mgr. Marie Kyznarová
adresa:    Jungmannova 29
číslo dveří:
    162
telefon:    236 004 486
f a x:    236 007 040

návštěvní dny:   
Pondělí    1200 - 1700
Středa:    0800 – 1200 a 1300 - 1800

b) Zóna nad 6 tun

jméno: Kateřina Prášková   
adresa:   Jungmannova 29
číslo dveří:
    162
telefon:    236 004 438
f a x:    236 007 040

návštěvní dny:   
Pondělí     1200 - 1700
Středa :    0800 – 1200 a 1300 - 1800

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady se zasílá poštou, datovou schránkou, nebo podá na podatelně MHMP.

Adresa podacího místa:

Magistrát  hl. m. Prahy
(Odbor dopravních agend)
Jungmannova 29
110 00  Praha 1