Zde je uveden přehled  nejčastěji vznášených dotazů občanů z oblasti dopravně správních agend s uvedením stručných odpovědí. Účelem je  nápomoc k základní orientaci v problému. Podrobně je pak daná problematika  rozvedena v příslušných článcích rubriky Jak si zařídit - Dopravně správní činnosti, nebo vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění novel.


Někdy koncem března 2013 mi končí platnost „Profesáku“ na autobus. Jak to teď bude, slyšel jsem, že se nové profesáky už nevydávají

 Od 19.1.2013 se už skutečně držitelům českých ŘP průkazy profesní způsobilosti řidiče jako samostatný doklad nevydávají. Od tohoto data je žadatelům o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče vydáván nový řidičský průkaz ve kterém je vyznačena informace o profesní způsobilosti formou harmonizovaného kódu.


Slyšel jsem, že od začátku července 2018 již nemusím nosit na registr řidičů fotku, když chci vyměnit řidičák.

Ano, slyšel jste dobře. Skutečně nemusíte s sebou mít od 1.7.2018 papírovou fotografii. Pracovníci registru řidičů Vás u přepážky buď vyfotí nebo Vaši digitalizovanou fotku stáhnou ze základního registru.


Týká se tato změna i mezinárodních řidičských průkazů?

Ne, netýká. K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu musíte papírovou fotografii přikládat i nadále.

 


Ztratil jsem řidičský průkaz a nový potřebuji rychle, neboť za týden jedu do ciziny. Jak to mám udělat?

Požádáte kterýkoliv registr řidičů v ČR o vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě ( tzv. „Blesk“ ) a po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč bude řidičský průkaz vydán do 5 pracovních dnů.


Na poště jsem si vyzvedl doporučenou zásilku z Magistrátu, kde mi sdělují, že jsem dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení. Myslím si, že se při záznamu bodů spletli a zapsali mi jiný počet bodů, než mi za spáchané přestupky náleží. Nelenil jsem a podle poučení na oznámení jsem proti záznamu, kterým bylo dosaženo 12 bodů, podal písemné námitky, které jsem osobně doručil na podatelnu Magistrátu pátý pracovní den ode dne, kdy jsem zásilku na poště vyzvedl. Uběhlo 10 dnů a nic mi zpátky nepřišlo, co se bude dál dít?

Dále se bude dít to, že ve věci bude probíhat správní řízení. Na základě Vaší námitky proběhla v registru řidičů kontrola záznamů, kdy se nezjistilo žádné pochybení a o Vaší námitce následně správní orgán rozhodne. Před vydáním rozhodnutí Vás pozve k seznámení se s obsahem spisu a s podklady pro vydání rozhodnutí. Protože jste písemnou námitku Magistrátu doručil ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám bylo oznámení doručeno, pětidenní lhůta pro pozbytí řidičského oprávnění se přerušila a řidičský průkaz prozatím odevzdávat nemusíte. (když ho i přesto, aniž byste musel, odevzdáte, činíte tak z vlastní vůle, avšak do doby, kdy následně řidičské oprávnění pozbydete, se toto dobrovolné odevzdání řidičského průkazu do stanovené dvanáctiměsíční lhůty nezapočítá). Doručíte-li však písemnou námitku Magistrátu např. šestý den nebo ji podáte na poště pátý den a magistrátu bude doručena šestý den nebo déle, pak se jí správní orgán samozřejmě bude zabývat, protože lhůta pro podání námitky není zákonem stanovena, ale takovéto doručení již nemůže vést k přerušení pětidenní lhůty pro pozbytí řidičského oprávnění. Řidičský průkaz jste v tomto případě povinen odevzdat.


Námitku proti záznamu bodů jsem na Magistrát poslal mailem, ale nemám elektronický podpis.

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky s pomocí zaručeného elektronického podpisu. Popřípadě faxem nebo elektronicky bez el. podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu nebo elektronicky s využitím zaručeného el. podpisu. Pokud není doplněno, k takovému podání se nepřihlíží. 


Po dosažení 12 bodů jsem pozbyl řidičské oprávnění a odevzdal řidičský průkaz. Musím čekat na vrácení celý rok nebo můžu požádat po půlce, jako tomu je u zákazu řízení.

Podmínky vrácení řidičského oprávnění pozbytého po dosažení 12 bodů upravuje § 123d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel. Z tohoto ustanovení vyplývá, že o vrácení řidičského oprávnění můžete požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.   Žádat o vrácení dříve není v tomto případě možné.    Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů a je povinen odevzdat registru řidičů řidičský průkaz.


Jakým způsobem probíhá vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného ( dle místa trv. bydliště ) obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( v Praze u odboru dopravně správních agend Magistrátu hl.m. Prahy), k žádosti přikládá doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti ( formou zkoušky v autoškole ze všech předmětů  = zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla, zkouška z praktické jízdy všemi vozidly dle rozsahu řidičského oprávnění). Náklady zkoušky hradí žadatel. Správní poplatek za zkoušku 700.- Kč se platí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zaměstnán zkušební komisař. O vrácení řidičského oprávnění je pak následně rozhodováno ve správním řízení.

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů, musí, kromě odborné způsobilosti, prokázat i zdravotní a psychickou způsobilost k řízení motorových vozidel, a to předložením posudku o zdravotní způsobilosti a posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření provedeného dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy.

 


Co se stane, když po pozbytí řidičského oprávnění řidičský průkaz registru řidičů neodevzdám a nechám si ho?

Pak se dopouštíte přestupku podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění novel, neboť neodevzdáním řidičského průkazu porušujete povinnost stanovenou zákonem. Za tento přestupek lze uložit pokutu od 2500 Kč do 5 000 Kč. Odevzdání nebo neodevzdání řidičského průkazu ( splnění nebo nesplnění zákonné povinnosti ) pak je jedním z kriterií při posuzování žádosti o návrhu na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, došlo-li k pozbytí řidičského oprávnění v souvislosti s tímto zákazem. 


V novém řidičáku mám u skupiny A1 číslo 150. Můžu tedy jezdit na motocyklech o obsahu 150 ccm?

Číslo "150", uvedené na zadní straně řidičského průkazu, je harmonizovaný kód,  který omezuje skupinu A1 do obsahu 50 ccm (§ 11a vyhlášky MD č. 31/2001 Sb. ve znění novel). Takovýmto způsobem je vyřešen zápis původní skupiny řidičského oprávnění pro řízení malého motocyklu s maximálním obsahem 50ccm (M). V žádném případě to neznamená, že držitel tohoto oprávnění může řídit motocykly o obsahu válců do 150 ccm !


Mohu s řidičským oprávněním na auto "B" řídit i mopedy a skůtry?

Dle § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je držitel řidičského oprávnění skupiny "B" oprávněn řídit i mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, tedy motorová vozidla zařazená pod řidičské oprávnění skupiny AM. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu "B" opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a motorová vozidla, zařazená do skupiny B1.


Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto?

Pro řidiče "amatéry" platí ze zákona ( § 87 zákona č. 361/2000 Sb. ) povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.


Co je to vlastně doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který musím po dovršení věku 65 let mít při řízení motorového vozidla u sebe?

Dokladem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je doklad, splňující náležitosti posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ze kterého vyplývá, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, kterou musí při řízení motorových vozidel splňovat (např. Brýle). Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je stanoven v  příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění novel  Nelze tedy již vydávat „posudky“ o zdravotní způsobilosti na různých druzích potvrzení, dříve užívaných (výměnný list, různé kartičky apod.), ale pouze podle stanoveného vzoru.


Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá?

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí:

a)    lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče,

b)    lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c)    lékař uvedený v písmenu a) kteréhoholiv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.).


Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 65 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?

Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se uloží pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.


Když mi posuzující lékař do posudku napíše, že musím používat při řízení motorových vozidel brýle, bude mi tato skutečnost zapsána do řidičského průkazu?

Ano bude. V takovém případě by se jednalo o tzv. podmínění řidičského oprávnění (ust. § 93 zákona č. 361/2000 Sb.), o kterém se rozhoduje ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že do nových řidičských průkazů nelze provádět žádné dodatečné záznamy, byl by Vám, na podkladě pravomocného rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění, vydán nový řidičský průkaz (ust. § 109 odst. 4 zákna č. 361/2000 Sb.). Možností podmínění řidičského oprávnění je samozřejmě více a měly by reflektovat aktuální zdravotní stav držitele řidičského oprávnění. Harmonizované kódy, pod kterými se podmínění řidičského oprávnění zapisuje do evidence řidičů a do řidičského průkazu, jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.


Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil laserové operaci za účelem odstranění vady zraku?

Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, rozhodně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů (ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb.).


Řidičské oprávnění mi bylo odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musím nejdříve udělat autoškolu, než půjdu požádat o jeho vrácení?

Povinnost doložit při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění, odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti, zkoušky z autoškoly, čili odbornou způsobilost, je vázána na právní moc rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění (ust. § 100 zákona č. 361/2000 Sb.). Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žadateli budou vráceny pouze ty skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, pro které žadatel splní zákonem stanovené podmínky. Tzn., že pokud byly žadateli odňaty pro ztrátu zdravotní způsobilosti např. skupiny „A,B,C“ řidičského oprávnění a žadatel při podání žádosti doloží zdravotní a odbornou způsobilost pouze k řízení motorových vozidel skupiny „B“, bude mu vrácena pouze tato skupina řidičského oprávnění a ostatní skupiny řidičského oprávnění zůstanou odňaty. V případě že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynou méně než tři roky, prokazuje žadatel pouze zdravotní způsobilost.


Jaké jsou podmínky pro odečet bodů v bodovém hodnocení, když absolvuji školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy?

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů ( dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které  nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti. Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.

 Příklad: dosáhl-li řidič celkového počtu 7 bodů za různé méně závažné přestupky a absolvuje školení bezpečné jízdy, odečtou se mu 3 body. Další 4 body se mu automaticky odečtou, když ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, mu nebude po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Tzn., že za splnění uvedených podmínek lze odečíst celkem 7 bodů za rok.

V případě, že bude registru řidičů, po absolvování školení bezpečné jízdy, před provedením záznamu v registru řidičů o odečtení bodů, dodatečně oznámeno, že ke dni ukončení školení bezpečné jízdy bylo pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocen 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárok na odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ustanovení § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Poznámka:  V různých sdělovacích prostředcích je často zmiňováno, že někomu sebrali body za přestupek.  Body se nesbírají, ale zaznamenávajíod nuly výše až do celkového počtu 12 bodů. Potom nastává opatření spočívající v pozbytí řidičského opatření a odevzdání řidičského průkazu - zmiňováno již výše.


Za spáchání přestupku mně byl správním orgánem, kromě pokuty, uložen zákaz řízení na 6 měsíců. Mohu po uplynutí této doby hned řídit auto?

Řídit motorové vozidlo bez dalšího po ukončení zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel hned nemůžete, protože nejste držitelem řidičského oprávnění, které jste pozbyl v důsledku uložení zákazu činnosti. O vrácení řidičského oprávnění musíte požádat správní orgán obce dle místa trvalého bydliště. Mimo jiné byste též neměl mít u sebe řidičský průkaz, který jste byl povinen po pozbytí řidičského oprávnění jako neplatný odevzdat. Řidičský průkaz Vám bude vrácen po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. Podrobnosti a náležitosti žádosti o vrácení řidičského oprávnění jsou uvedeny v článku "Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku uložení zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel"


Do světlometů staršího osobního automobilu  jsem si namontoval xenonové výbojky namísto klasických halogenových žárovek, které tam původně byly. Policisti mně při kontrole řekli, že to tak být nesmí a dali mně pokutu. Byli k tomu oprávněni?

Ano, oprávněni k tomu byli, neboť světlomet musí být pro použití xenonových výbojek homologován. Paprsek je u tohoto světlometu zpravidla usměrněn do úzkého pruhu, zatímco při montáži výbojky do světlometu, který není pro tento zdroj světla konstruován, dochází k rozptylu světelného paprsku do širší plochy a tím dochází k nepříjemnému oslňování protijedoucích řidičů. Navíc, potkávací světlomety, vybavené xenonovou výbojkou, musí být podle předpisu EHK č. 48 vybaveny zařízením na čištění světlometu a automatickou regulací nastavení sklonu světlometů ( ruční ovládání sklonu světlometu nevyhovuje !!! ). Xenonový světlomet vyzařuje velice intenzivní světlo, které se na znečistěném světlometu láme a způsobuje nepříjemné oslňování protijedoucích řidičů. K tomuto oslňování dochází i při ručním ovládání sklonu světlometů, neboť řidič není schopen ovládat jejich sklon v závislosti na nerovnosti vozovky a způsobu jízdy.

Montážní sady pro přestavbu xenonových světel, které se objevují na trhu, tyto předepsané podmínky vůbec neřeší. Výrobci světelných zařízení nabízejí komplety, které pouhou výměnou světelného zdroje ( žárovku za výbojku ) v rozporu se stanovenými předpisy, přestaví světlomet halogenový na xenonový.

V případě zjištění nevyhovujícího technického provedení „xenonových světlometů“ hrozí řidiči podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. pokuta v blokovém řízení do 2000.- Kč. Provozovateli silničního motorového vozidla však lze za správní delikt podle § 83 a 83a) zákona č. 56/2001 Sb. uložit pokutu do 50 000.- Kč.

 


Prosím o informaci,  bydlím v Praze, můj manžel zemřel, byl držitelem řidičského průkazu, nevím kam přesně ho mám odevzdat a co je k tomu potřeba, zda stačí úmrtní list. 

Vážená paní, řidičský průkaz po Vašem manželovi můžete odevzdat v úřední době v registru řidičů Magistrátu hl.m. Prahy v Praze 4, Na Pankráci 1685/17. Při odevzdání předložíte úmrtní list nebo jeho kopii. Řidičský průkaz spolu s kopií úmrtního listu lze zaslat i poštou jako doporučenou zásilku na adresu :

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor dopravněsprávních činností
Na Pankráci 1685/17
140 00  Praha 4

 


Koupil jsem si od známého auto, se kterým nejezdím a v soukromé garáži ho opravuji. Musím i v tomto případě platit povinné ručení?

Ano, musíte. Uzavřením kupní smlouvy na vozidlo jste se stal jeho vlastníkem a tím vznikla pro Vás povinnost platit povinné ručení bez ohledu na to, kde se vozidlo nalézá. V případě, že s vozidlem nejezdíte a platit povinné ručení nehodláte, pak musíte odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla do tzv. „depozita“. Vozidlo musí být v tomto případě umístěno na soukromém pozemku, samozřejmě se souhlasem vlastníka pozemku. Při nesplnění povinnosti stanovené zákonem (168/1999 Sb.) Vám může být uložena pokuta od 2500.- do 20000.- Kč.