I N F O R M A C E

 

 

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření s platností od 12. října 2020 do 25. října 2020 jsou v rámci všech pracovišť odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy

omezeny úřední hodiny:

 

pondělí 8:00 – 13:00 hodin,

středa 13:00 – 18:00 hodin.

 

V ostatních pracovních dnech jsou pro předem neobjednané klienty pracoviště pro veřejnost uzavřena.

Mimo výše uvedenou úřední dobu bude tedy možné vyřídit pouze záležitosti, kdy byl klientovi již předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu v systému on-line rezervací do 23.10.2020. Po této době jsou on-line rezervace pozastaveny.

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

 

 


 

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů ( dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které  nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti.

Školení bezpečně jízdy není možné absolvovat v době zadržení řidičského průkazu.

Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.

Při podání žádosti je možno využít tento formulář (pdf)

Vyplněnou žádost o odečtení  bodů, včetně shora uvedené povinné  přílohy, osobně předložte u odbavovací přepážky registru řidičů ( Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19 - přízemí ) v úřední době.

V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárok na odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ust. § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.