Držitel řidičského průkazu, který motorová vozidla již neřídí a nikdy v budoucnu již je nehodlá řídit, se může za podmínek § 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vzdát všech skupin řidičského oprávnění  a odevzdat registru řidičů dle místa trvalého bydliště řidičský průkaz. Vzdání se řidičského oprávnění musí být učiněno písemně a oznámeno registru řidičů.

V oznámení musí být uvedeno:
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění
b) adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění
d) datum udělení řidičského oprávnění (je-li tento údaj znám - v růžovém rozkládacím řidičském průkazu je tento údaj uveden u jednotlivých skupin)
K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění a odevzdávaný řidičský průkaz. Oznámení musí být učiněno osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci nebo může být zasláno poštou. Je-li zasláno poštou, musí být podpis držitele řidičského oprávnění na oznámení úředně ověřen. Doklad totožnosti se v tomto případě nepříkládá. V každém případě je však nutno k oznámení přiložit odevzdávaný řidičský průkaz.
 

UPOZORNĚNÍ - TENTO ÚKON JE NEVRATNÝ