Postup vyřízení věci

Žádosti o vydání karty řidiče do systému Digitální tachograf pro řidiče s obvyklým bydlištěm v ČR  přijímá v úřední době REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNÉ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19 (Business Centrum Vyšehrad)

telefon:            236 005 490  (informace)

Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 


Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.


Upozornění

V souvislosti se současnou situací na území Ukrajiny vydalo Ministerstvo dopravy ČR metodické doporučení v oblasti agendy řidičů, týkající se uznávání řidičských průkazů, profesní způsobilosti a karet řidiče (digitální tachograf) Ukrajiny.

Z důvodu zjednodušení řešení problematiky byly zpracovány životní situace, které se mohou týkat občanů Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza – za účelem strpění na území (dočasná ochrana). Tyto informace jsou umístěny na stránkách Ministerstva dopravy zde.

 

Upřesnění obvyklého bydliště

S ohledem na přetrvávající problémy při prokazování obvyklého bydliště, zejména mimopražských žadatelů z důvodu nejednotného výkladu v rámci registrů řidičů napříč Českou republikou sděluji upřesnění, že obvyklé bydliště splňuje žadatel dle ustanovení § 2hh zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,, kde se uvádí, cit:

 

„Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou“.

Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že prokázání délky obvyklého bydliště je vázáno na 185 dní v kalendářním roce, nikoliv jen na 185 dní zpětně od podání žádosti (i když v některých případech to může být samozřejmě totožné).

Závěrem je nutné připomenout, že výše uvedené skutečnosti musí žadatel při podání žádosti o řidičské oprávnění (řidičský průkaz) doložit důkazními prostředky.

 

Žadatel je povinen úřadu předložit:

  • občanský průkaz (v případě jeho ztráty cestovní pas), cizinec předkládá povolení k pobytu, který již trvá 185 dní
  • doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR
  • řidičský průkaz
  • správní poplatek 700 Kč v hotovosti

Žádost o vydání karty bude vygenerována a vytištěna přímo ze systému na přepážce registru řidičů

 

Upozornění:

Žádost o kartu řidiče systému tachograf je oprávněna podat:

1.    Fyzická osoba (občan ČR) s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E  (v odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B).

2.    Fyzická osoba (cizinec)

-    Občan EU – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B,  B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,  popřípadě  pro skupinu uznávanou jako rovnocennou. Tato osoba musí doložit, že má na území ČR obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních nebo profesních vazeb osoby k území ČR, nebo pobyt trvalý.

-    Občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, a má na území ČR obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních nebo profesních vazeb osoby k území ČR, nebo pobyt trvalý.

 

O kartu řidiče je nutné požádat osobně, převzít kartu řidiče je možné na základě ověřené moci.

 

Lhůty k vyřízení:

Vyřízení této záležitosti v registru řidičů je prováděno do 15 pracovních dnů od doručení žádosti.

 

Právní úprava:

   Nařízení Rady ES 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění novel

   zejména Nařízení č. 2135/1998 a Nařízení č. 1360/20

    zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel

    zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

    zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění novel

    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel