Postup vyřízení věci

Žádosti o vydání paměťové karty řidiče do systému Digitální tachograf pro řidiče s obvyklým bydlištěm v ČR  přijímá v úřední době REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNÉ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19 (Business Centrum Vyšehrad)

telefon:            236 005 490  (informace)

Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu. Pravidla nakládání s paměťovou kartou.

 

Žadatel je povinen úřadu předložit:

platný doklad totožnosti žadatele ( občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu, který již trvá 185 dní )

doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR

řidičský průkaz

správní poplatek 700.- Kč v hotovosti

žádost o vydání karty bude vygenerována a vytištěna přímo ze systému na přepážce registru řidičů

Upozornění:

Žádost o paměťovou kartu řidiče systému tachograf je oprávněna podat:

1.    Fyzická osoba (občan ČR) s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E  ( v odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B )

2.    Fyzická osoba (cizinec)

-    Občan EU – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,  popřípadě  pro skupinu uznávanou jako rovnocennou. Tato osoba musí doložit,  že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních nebo profesních vazeb osoby k území ČR

-    Občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, a má platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR.

Podat žádost a převzít  paměťovou kartu řidiče je řidič povinen učinit osobně.

Lhůty k vyřízení

Vyřízení této záležitosti v registru řidičů je prováděno do 15 pracovních dnů od doručení žádosti.

 

Právní úprava

   Nařízení Rady ES 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění novel

   zejména Nařízení č. 2135/1998 a Nařízení č. 1360/20

    zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel

    zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

    zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění novel

    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel