Postup vyřízení věci

Žádosti o vydání paměťové karty řidiče do systému Digitální tachograf pro řidiče s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) v ČR  přijímá v úřední době REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNÉ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19 (Business Centrum Vyšehrad)

telefon:            236 005 490  (informace)

I N F O R M A C E

Vážení klienti,

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

Úřední doba registru řidičů pondělí až čtvrtek 8.00 - 16.00 hod. a pátek 8.00 - 11.00 hod.

Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na týden dopředu.


Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu registru řidičů předložit:

vyplněnou žádost

Tiskopis ke stažení  Žádost o vydání paměťové karty řidiče 
nebo, tiskopis  Žádost o vydání paměťové karty systému tachograf     je k dispozici v informacích registru řidičů. Pravidla nakládání s paměťovou kartou.

platný doklad totožnosti žadatele ( občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu, který již trvá 185 dní )

řidičský průkaz

správní poplatek 700.- Kč v hotovosti

 

Upozornění:

Žádost o paměťovou kartu řidiče systému tachograf je oprávněna podat:

1.    Fyzická osoba (občan ČR) s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E  ( v odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B )

2.    Fyzická osoba (cizinec)

-    Občan EU – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,  popřípadě  pro skupinu uznávanou jako rovnocennou. Tato osoba musí doložit,  že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních nebo profesních vazeb osoby k území ČR

-    Občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, a má platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR.

Podat žádost a převzít  paměťovou kartu řidiče je řidič povinen učinit osobně.

Lhůty k vyřízení

Vyřízení této záležitosti v registru řidičů je prováděno do 15 pracovních dnů od doručení žádosti.

 

Právní úprava

   Nařízení Rady ES 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění novel

   zejména Nařízení č. 2135/1998 a Nařízení č. 1360/20

    zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel

    zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

    zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění novel

    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel